Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza ponownie naukowców oraz praktyków z biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych na konferencję pod tytułem „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”.

ZMIANA TERMINU

W wyniku posiedzenia Rady Naukowo-Programowej w dniu 16 września 2019 roku podjęto decyzję o przesunięciu terminu konferencji na dni 16-17 marca 2020 roku. Miejsce konferencji pozostaje bez zmian: Dom Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.

OKAZJA

Symboliczne 100 lat liczymy od dnia 17 grudnia 1919 roku, kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw.: tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.

Konferencją chcemy uczyć wysiłek wielu pokoleń ludzi, instytucji i organizacji włożony w dbanie o naszą ojczystą przyrodę i nowoczesne pojmowanie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi nam o spotkanie jubileuszowe, ale o przedstawienie wniosków jakie wynikają z przeszłości dla potrzeb przyszłości. Wyzwania, które stoją przed światem zapisane w Agendzie 2030 wymagają współdziałania ludzi, instytucji i organizacji na rzecz wspólnego dobra dla nas, naszych dzieci i wnucząt. Dlatego gorąco zachęcamy świat nauki, administracji, biznesu i organizacji pozarządowych do podzielenia się poglądami jak sprostać tym wyzwaniom czerpiąc z stuletniego dorobku. TYLKO WSPÓLNE WYPRACOWANIE ROZWIAZAŃ DAJE SZANSĘ NA ICH REALIZACJĘ.

ZGŁOSZENIA

Osoby chcące wygłosić referat na konferencji, proszone są o nadesłanie abstraktu do dnia 30 listopada 2019 roku na adres e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz stopień naukowy autorów, tytuł, afiliację oraz streszczenie referatu o długości do 250 słów. Przewidywany termin kwalifikacji referentów na konferencję i ich przydzielenie do poszczególnych bloków tematycznych to 15 grudnia 2019 roku.

Autorzy referatów zainteresowani ich wydaniem w monografii powinni przesłać pełny tekst artykułu do dnia 15 lutego 2019 roku. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wieloautorskiej w wydawnictwie SGGW. Organizatorzy podejmują także wysiłki, aby nadesłane referaty opublikowane były w wybranych, punktowanych czasopismach krajowych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przesłane zostaną potencjalnym autorom. Warunkiem publikacji w takim przypadku będzie przygotowanie tekstu zgodnie z wymaganiami czasopisma oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

OPŁATY

Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłatę należy złożyć do dnia nadesłania artykułu konferencyjnego na konto: 53 1240 1024 1111 0010 1422 8655. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy przewidują możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczestników

TEMATKA

Tematyka konferencji pozostaje niezmieniona i dotyczy historycznych porażek i sukcesów ochrony środowiska w Polsce oraz wypracowania rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Podczas obrad Rady Naukowo-Programowej zaproponowano podział konferencji na 5 sesji tematycznych:

  1. Klimat a klimaks ekosystemu ziemskiego
  2. Bioróżnorodność a ekosystem na usługach człowieka
  3. Zielona gospodarka: instytucje i mechanizmy transformacji
  4. Kultura i wartości zrównoważonego rozwoju
  5. Przestrzeń i krajobraz antropocenu.

Referaty będą przyporządkowywane do proponowanego układu sesji.

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Radę Naukowo-Programową Konferencji stanowią:

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Zbigniew Bochniarz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Warsaw&Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle

Dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, Wydział Biologii Nauk o  Zwierzętach i Gospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

Dr Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

Mgr Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Barbara Szulczewska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Michał Wilczyński, niezależny

Dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Borys; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Barbara Żarska, Katedra Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Jednocześnie z przyjemnością zawiadamiamy, że honorowy patronat nad konferencją objęło 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak.

Konferencja będzie częścią międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All.