Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na konferencję pod tytułem „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”.

MIEJSCE: Konferencja odbędzie się 15-16 marca 2020 roku w Domu Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.

PROGRAM: Aktualny program konferencji podajemy pod linkiem: [LINK]

FORMA: Konferencja odbędzie się w trybie mieszanym tzn.: do 50 osób będzie przebywało w sali konferencyjnej, a pozostałe osoby będą brać udział w konferencji w sposób zdalny.

UCZESTNICTWO: Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji zostały już zamknięte. Całość wydarzenia będzie jednak dostępna dla każdego jako transmisja na żywo, oraz materiał archiwalny po jej zakończeniu, na trzech kanałach:
– portal chronmyklimat.pl
– strona FB Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
– strona FB Chrońmy Klimat

PUBLIKACJA: Trwają także prace nad publikacją konferencyjną „100 lat ochrony środowiska w Polsce”, która zostanie wydana do końca czerwca 2020 roku.

OKOLICZNOŚĆ: Symboliczne 100 lat liczymy od dnia 17 grudnia 1919 roku, kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw.: tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.

CEL: Konferencją chcemy uczyć wysiłek wielu pokoleń ludzi, instytucji i organizacji włożony w dbanie o naszą ojczystą przyrodę i nowoczesne pojmowanie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi nam o spotkanie jubileuszowe, ale o przedstawienie wniosków jakie wynikają z przeszłości dla potrzeb przyszłości. Wyzwania, które stoją przed światem zapisane w Agendzie 2030 wymagają współdziałania ludzi, instytucji i organizacji na rzecz wspólnego dobra dla nas, naszych dzieci i wnucząt. Dlatego gorąco zachęcamy świat nauki, administracji, biznesu i organizacji pozarządowych do podzielenia się poglądami jak sprostać tym wyzwaniom czerpiąc z stuletniego dorobku. TYLKO WSPÓLNE WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ DAJE SZANSĘ NA ICH REALIZACJĘ.

TEZY WSTĘPNE: Tematyka konferencji pozostaje niezmieniona i dotyczy historycznych porażek i sukcesów ochrony środowiska w Polsce oraz wypracowania rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Poniżej prezentujemy tezy wstępne do każdej sesji tematycznej przygotowanie przez głównych panelistów.

Gospodarowanie wodą
Gospodarowanie przestrzenią
Klimat i jakość powietrza
Efektywność wykorzystania zasobów
Edukacja, kultura i wartości zrównoważonego  rozwoju
Ochrona gruntów rolnych i leśnych (tylko część dotycząca gruntów leśnych)
Różnorodność biologiczna (podczas konferencji referat wstępny zostanie przedstawiony przez inną osobę)
Polityka ochrony środowiska i jej narzędzia

Radę Naukowo-Programową Konferencji stanowią:

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Zbigniew Bochniarz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Warsaw&Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle

Dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, Wydział Biologii Nauk o  Zwierzętach i Gospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

Dr Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

Mgr Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Barbara Szulczewska, emerytowany pracownik SGGW

Dr Michał Wilczyński, niezależny

Dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Borys; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Barbara Żarska, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie

dr Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Honorowy patronat nad konferencją objęło 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak.

Konferencja będzie częścią międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All.

Patronaty promocyjne: