Tytuł: LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”.

Okres realizacji: 1.07.2014-31.12.2018

Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach komponentu „Informacja i Komunikacja” programu LIFE+ 2007-2013. Dodatkowe wsparcie finansowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis: Projekt został zrealizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart. Projekt miał na celu partycypacyjne  przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Warszawy. Strategia została uchwalona 4 lipca 2019 roku. Pelne rezultaty projektu możesz znaleźć na stronie internetowej: www.adaptcity.pl

Spis niektórych produktów projektu:

Strategia adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji

Film edukacyjno-dokumentalny „Ciepło, cieplej, gorąco – miasto w obliczu zmian klimatu”

Poradnik adaptacji miasta do zmian klimatu

Klimat okiem samorządowców

Warszawa z kosmosu

Mapa klimatyczna Warszawy

Dobry klimat dla miast

Książka abstraktów konferencji „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”

Prezentacje z Klimatycznych Forów Metropolitalnych

Zaadaptowana Warszawa – raport z projektu ADAPTCITY