Głównym celem projektu było budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu jest przygotowanie pod kątem merytorycznym grupy liderów, którzy w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu mają za zadanie w skuteczny sposób wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym. W ramach projektu zorganizowane zostały dla przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych dwa ogólnopolskie szkolenia, sześć szkoleń regionalnych oraz trzy szkolenia makroregionalne. Udział w nich, a także realizacja zadań indywidulanych miedzy szkoleniami (w trakcie sezonu turystycznego) pozwolił przygotować regionalne koncepcje trwałego włączenia aspektów przyrodniczych związanych z obszarami Natura 2000 do ofert agroturystycznych, wraz ze strategiami ich ogólnopolskiej promocji. Integralnym elementem cyklu szkoleń był także proces przygotowania zasad nadawania aktywnym uczestnikom projektu unikatowego certyfikatu. Dorobek projektu został zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL w kwietniu 2015 r. Projekt ma charakter ogólnopolski. Dla potrzeb projektu obszar kraju został podzielony na 6 regionów, w obrębie których prowadzone będą szkolenia oraz konsultacje. W podziale tym starano się uwzględnić zarówno podział na główne strefy krajobrazowe Polski, jak i podział na główne regiony administracyjne (województwa), a także usytuowanie głównych partnerów projektu – przyszłych liderów działań szkoleniowych. Ponieważ podziały przyrodniczy i administracyjny nie pokrywają się, to w regionach projektowych znalazły się zarówno całe województwa, jak i ich części, różny jest też stopień pokrycia tych regionów obszarami Natura 2000. Projekt finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.