Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju uruchomiła kolejny projekt pn. „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Projekt stanowi odpowiedź na współczesne wymagania stawiane przed sektorem turystycznym – jego odpowiedzialności za udział w ochronie środowiska na różnych poziomach i w różnych jej działach tematycznych. W myśl idei i zasad zrównoważonego rozwoju projekt proponuje cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie środowiska i różnorodności biologicznej. Warunkiem koniecznym dla rozwoju turystyki na tych obszarach jest takie ich wykorzystanie, które nie będzie stwarzać istotnych zagrożeń dla chronionych w ramach sieci Natura 2000 siedlisk i gatunków.

Głównym celem strategicznym projektu „Agroturystyka w sieci natury” jest ochrona środowiska naturalnego poprzez edukację ekologiczną społeczności zamieszkałej na obszarach chronionego krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

Jest to projekt o zasięgu ogólnopolskim w podziale na 5 regionów: Polska Północna, Polska Środkowo-Zachodnia, Polska Środkowo- Wschodnia , Polska Południowo- Wschodnia i Południowo- Zachodnia.

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań edukacyjno-promocyjnych związanych z ekologią, przyrodą oraz wdrażaniem turystyki na terenach chronionego krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Projekt skierowany jest do grupy zajmującej się wdrażaniem turystyki na terenach wiejskich i na terenach chronionego krajobrazu.

W ramach działań zostaną przeprowadzone działania edukacyjne takie jak: Warsztaty z interpretacji przyrody oraz wykształcenie umiejętności miękkich wśród osób zajmujących się udostępnianiem i promocją walorów przyrody. Spotkania z Łąką i Sadem. Podczas Spotkań odbędą się warsztaty i prelekcje promujące elementy krajobrazu rolniczego. Przestrzeń warsztatowa „Blisko ludzi – blisko natury” w trakcie festiwali muzycznych. Wyprawy przyrodnicze – na tropach natury. Wystawa fotografii przyrodniczej – w sieci natury. Wydanie przewodników i map ekoturystycznych.

W związku z realizacją przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu pn.: „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00., uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności przez:

• specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@miir.gov.pl),

• elektroniczny system zgłoszeń e-Nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://tiny.pl/ttj4q ,

• adres e-mail (kontrola@cupt.gov.pl).

Więcej informacji na temat mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem: http://pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

Wartość projektu: 550 995,93 PLN netto (624 480,00 PLN brutto)
Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 468 346,54 PL