Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawców następujących analiz, które stanowią rozłączne części zamówienia:

Analiza 1 – Określenie wpływu fal upałów oraz fal zimna występujących w latach 2014-2017 na śmiertelność ludności Warszawy.

Analiza 2 – Określenie zmian parametru charakteryzującego powierzchnię m.st. Warszawy pt. powierzchnia biologicznie czynna (w układzie jednostek przestrzennych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy).

Analiza 3 – Określenie zmian następujących parametrów charakteryzujących powierzchnię m.st. Warszawy, pt.: powierzchnie przepuszczalne i nieprzepuszczalne dla wody.

Analiza 4 – Określenie zmian parametru charakteryzującego powierzchnię m.st. Warszawy, pt.: gęstość zabudowy.

Analiza 5 – Określenie zmian parametru charakteryzującego powierzchnię m.st. Warszawy, pt.: albedo powierzchni czynnej.

Analiza 6 – Określenie zmian parametru charakteryzującego powierzchnię m.st. Warszawy, pt.: temperatura powierzchni czynnej.

Analiza 7 – Określenie zasięgu i intensywności miejskiej wyspy ciepła w  m. st. Warszawie w latach 2014-2017.

Analiza 8 – Określenie zmian parametru charakteryzującego powierzchnię m.st. Warszawy, pt.: wskaźnik NDVI.

Oferty można składać na wykonanie wszystkich, kilku lub jednej analizy.

 

Oferty można składać drogą mailową, pocztową, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Monitoring ADAPTCITY – OFERTA”),

mail: r.filip@ine-isd.org.pl

do godziny 10.00 w dniu  13 grudnia 2018 (liczy się data i godzina wpłynięcia przesyłki na podany adres).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Dr Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – tel.: 795-110-368, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Ewa Świerkula – ekspert ds. miasta projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – (22) 851 04 02, mail: e.swierkula@ine-isd.org.pl

Materiały przetargowe:

SIWZ do pobrania

SIWZ w wersji poprawionej (poprawka 1 – dotyczy analiz 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SIWZ w wersji poprawionej (poprawka 2 – dotyczy analizy 1)