dotyczący uwzględnienia wagi poprawy efektywności energetycznej budynków w transformacji energetycznej państwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozpoczęło w czerwcu 2023 r. proces zbierania opinii na temat prekonsultacji aktualizacji dokumentów strategicznych państwa w zakresie energii i klimatu tj. Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) i Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040). Na czwarty kwartał br. planowana jest publikacja przez MKiŚ aktualizacji tych dokumentów i dalszy proces konsultacyjny.

Jako grupa organizacji pozarządowych działających na rzecz transformacji energetycznej Polski, a w szczególności na rzecz poprawy efektywności wykorzystania i zarządzania energią oraz jakości debaty na ten temat, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców przy ograniczeniu negatywnego wpływu na postępującą zmianę klimatu, apelujemy o to, aby kluczowe dokumenty strategiczne państwa, które zdefiniują ścieżkę transformacji energetycznej, odpowiednio uwzględniały zarówno wagę, jak i wielowymiarowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią, w szczególności w sektorze budynków. Jest to jedno z największych wyzwań infrastrukturalnych stojących przed Polską, ale jednocześnie warunek racjonalnej finansowo i społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej kraju.

Poprawa efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach ma kluczowe znaczenie dla skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej i ten fakt powinien być właściwie odzwierciedlony w dokumentach państwowych, m.in. takich jak aktualizacja KPEiK i PEP2040. Dzięki poprawie efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach mieszkańcy, jak i przedsiębiorstwa, będą w stanie trwale obniżyć koszty ogrzewania i zaopatrzenia budynków w energię elektryczną. Jak wskazują opracowania eksperckie1 , obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 36%, dzięki modernizacji energetycznej budynków, pozwoli państwom Unii Europejskiej na oszczędność rzędu 3,6 bilionów euro w ciągu 20 lat w porównaniu do scenariusza, w którym konieczne byłyby inwestycje w dodatkowe moce wytwórcze w kontekście postępującej elektryfikacji. Sama modernizacja tradycyjnego oświetlenia w budynkach Europy Środkowo-Wschodniej do standardu zintegrowanego oświetlenia LED umożliwi z kolei uwolnienie 39,4 TWh energii elektrycznej, ograniczając jednocześnie emisje CO2 o 19 milionów ton i oszczędzając 16,4 mld Euro rocznie2 . Co więcej, zgodnie z wyliczeniami ekspertów3 , inwestycje w efektywność energetyczną i ograniczenie zapotrzebowania na energię są o wiele mniej kosztowne niż wygenerowanie takiej samej ilości energii, zarówno przy obecnym miksie energetycznym, jak i ze źródeł odnawialnych. Wzrost poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią są znacząco tańsze niż budowanie nowych mocy wytwórczych, a jednocześnie wpływają na wzrost gospodarczy, zwłaszcza lokalnie.

Pozwoli także na optymalizację rozwoju sieci elektroenergetycznych i wykorzystanie zaoszczędzonej energii m.in. na potrzeby elektryfikacji sektora ogrzewania budynków, przemysłu, czy transportu. Powszechna kompleksowa modernizacja jest więc podstawą do racjonalnej kosztowo transformacji energetycznej kraju oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Apelujemy o to, aby ten fakt był odpowiednio uwzględniony w dokumentach strategicznych tworzących ramy tej transformacji, a także aby dokumenty te zawierały odpowiednie dane i analizy wskazujące na potencjał i wielowymiarowe korzyści z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zarówno dla społeczeństwa, jak i polskiej gospodarki.

Sygnatariusze:

 1. Stowarzyszenie Fala Renowacji
 2. Fundacja Stocznia
 3. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 4. Fundacja Habitat for Humanity Poland
 5. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 6. Fundacja Instytut Reform
 7. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej
 8. NAPE – Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 9. PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 10. Sape – Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska
 11. United Nations Global Compact Network Poland
 12. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 13. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 14. Grupa robocza ds. społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych-WRZOS

1./ https://www.knaufenergy.com/_files/ugd/88a675_7bdc9017c4da490e9cf08cd1eaee6f7e.pdf

2./ https://c4eforum.net/wp-content/uploads/2023/05/23-05-23_Final_C4E_Forum_2023_Memorandum_Press_Release.pdf Przedstawione dane to wynik symulacji przeprowadzonej w ramach modelu konwersji konwencjonalnego punku świetlnego programu „Green Switch” https://www.signify.com/global/sustainability/green-switch

3./ Raport „Mniej znaczy więcej. Rola efektywności energetycznej w transformacji do neutralności klimatycznej” https://wise-europa.eu/wpcontent/uploads/2021/09/Mniej-znaczy-wi%C4%99cej.pdf