Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań opinii w terenie na zadanych narzędziach i opracowania wyników w postaci bazy danych. Badania będą prowadzone wśród grupy docelowej projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, tj. wśród władz i administracji metropolii i miast Polski. Badania będą dotyczyły opinii respondentów i działań miast w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty można składać mailem, drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Przetarg badania opinii – OFERTA”)

Mail: r.filip@ine-isd.org.pl

do dnia 13 grudnia 2018, godziny 13:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres)

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – tel.: 795-110-368, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Renata Filip – Asystent Koordynatora projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – (22) 851 04 02, mail: ine@ine-isd.org.pl

Materiały przetargowe:

SIWZ

Ankieta

Kwestionariusz

Wzór bazy danych

Instrukcja wypełniania bazy danych