Tytuł: Biogazownia – przemyślany wybór

Okres realizacji: 2012-2014

Opis: Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu korzyści środowiskowych i gospodarczych dla społeczności lokalnych z inwestycji w biogazownie rolnicze przy ich prawidłowym zlokalizowaniu i odpowiednim dobrze technologii.  W ramach projektu zrealizowano działania adresowane do społeczności lokalnych –  na terenach, gdzie biogazownie rolnicze powstają, gdzie są planowane, gdzie istnieje potencjał rozwoju biogazowni oraz tam, gdzie wokół planów budowy biogazowni powstają nieporozumienia i np. konflikty społeczne. Polegały one na opracowaniu, rozpowszechnianiu oraz wprowadzaniu do mediów rzetelnych informacji o instalacjach biogazowych, zwracając uwagę na korzystny wpływu na środowisko naturalne i korzyści ekonomiczne budowy biogazowni rolniczych opartych na odnawialnych, dostępnych i lokalnych surowcach, ale też zwracając uwagę na zagrożenia w procesie realizacji inwestycji. Ponadto działania adresowane celowo do gmin i powiatów (samorządów i administracji) polegały na opracowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy administracyjno – prawnej dotyczącej procedur administracyjnych, jakie musi przejść potencjalny inwestor, ekonomiki i możliwości współfinansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych oraz informacje z zakresu udziału społecznego (zapobieganie konfliktom, rozwiązywanie/łagodzenie/kanalizacja konfliktów, techniki rozwiązywania sporów).

Wszelkie informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronie www.chronmyklimat.pl/biogazownia

Projekt jest finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.