Twórz z nami naukę

Studencie! Na pewno już doceniłeś bogatą ofertę naszych publikacji. Zapraszamy zatem do ich współtworzenia, a także przygotowywania wspólnie z nami artykułów do czasopism naukowych, prac licencjackich oraz magisterskich.

Co oferujemy

Dysponujemy wynikami analiz, ankiet, danymi statystycznymi na temat świadomości ekologicznej i ochrony środowiska w Polsce, które możesz wykorzystać do swoich celów, jeśli pozwolisz nam wykorzystać wyniki zrealizowanych przez ciebie analiz. Za wspólną pracę możesz dodatkowo dostać od nas referencje lub, jeśli mamy takie możliwości budżetowe w realizowanych projektach, także wynagrodzenie.

Co nas interesuje

Interesuje nad współpraca w zakresie następujących tematów (do których zbieramy lub posiadamy dane):

Analizy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Polski, samorządów lokalnych w Polsce i za granicą. (Analyses of climate policy in EU, Poland, local authorities in Poland)

Analizy badań ankietowych na temat różnych aspektów opinii społecznej o ochronie środowiska w Polsce (Analyses of opinion pools about various aspects of sustainability in Poland (sustainable transport, energy poverty, ecological consciousness, climate change).)

Analizy oparte o proste modele ekonomiczne i emisyjne oparte na danych statystycznych związanych z emisjami gazów cieplarnianych, ślad węglowy (Analyses based on simple models of GHG emissions and statistical data, CO2 accountability.)

Analizy trendów zmian danych statystycznych dotyczących klimatu, środowiska, transportu, rolnictwa w Polsce i Europie. (Analyses of trends in statistical data concerning climate, environment, transport, agriculture in Poland and Europe.)

Analizy poziomu zaangażowania samorządów w politykę energetyczną, zrównoważony transport. Pojęcie lokalnej polityki ekologicznej, jego analiza oraz monitoring. (Analyses on the level of engagement of local authorities in energy and sustainable transport policy. Creation of the definition of local environmental policy and tolls to monitor it.)

Analizy ruchu pasażerskiego w Warszawie i ich wpływ na środowiska, jakość życia w ramach teorii progów. (Analyses of the passenger traffic in Warsaw and its result on the development, environment and well-being within the threshold theory framework.)

Monitorowanie rozwoju przestrzennego, polityki przestrzennej oraz narzędzi tej polityki, stworzenie wizji systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz rekomendacji do zmian prawnych. (Monitoring of the spatial planning policy development in Poland, creation of the vision for future space economy od Poland as well as analyses and recommendations to change of spatial policy. )

Ocena i badanie poziomu ubóstwa energetycznego w Polsce oraz polityk publicznych w tym zakresie. (Energy poverty assessment and assessment of the EU and national policies on the issue.)

Analizy systemu ochrony środowiska w Polsce, np. systemu ocen środowiskowych, systemu finansowania, systemu inspekcji ochrony środowiska. (Analyses of the Polish environmental policy system, eg. assessment of the environmental impact assessment scheme, financing scheme, controlling scheme.)

Analizy związane z gospodarką cyrkularną, np. konkurencyjności materiałów pochodzących z odpadów w stosunku do materiałów nowych, braków w systemach segregacji odpadów. (Circular economy approach analyses, eg. competition of waste and crude material on the production market, gaps in waste selection and recycling schemes.)