www.old.chronmyklimat.pl/DOKLIP

1 września 2010 Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz  ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus rozpoczął realizacje projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Projekt finansowany był ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Otrzymanie grantu na ten projekt było dużym sukcesem przygotowującego wniosek zespołu InE, gdyż był to pierwszy wniosek z Polski na kampanie informacyjno-promocyjne w priorytecie LIFE+ Informacja i Komunikacja niedotyczący przeciwdziałaniu pożarom lasów, który został doceniony przez Komisję Europejską przyznaniem dotacji. Działania projektowe trwały do końca sierpnia 2015 roku. Przyznana dotacja ze środków LIFE+ wynosiła 901 685 euro (50%), a ze środków NFOŚiGW – 811 438 euro (45%). Pozostałe 90 248 euro (5%) zapewniali partnerzy projektu.

Liderem projektu był Instytut na rzecz Ekorozwoju, a jego krajowym partnerem realizującym głównie konferencje oraz działania informacyjne skierowane bezpośrednio do samorządów – Związek Powiatów Polskich, organizacja samorządowa mającą na celu aktywizację władz samorządowych do różnego rodzaju działań, w tym do ochrony środowiska i klimatu. Najbardziej znanymi kampaniami stowarzyszenia były powoływanie w gminach specjalistów ds. eko-energetyki oraz stworzenie Ogólnopolskiego Samorządowego Serwisu Energii Odnawialnej (www.eo.org.pl). Związek Powiatów Polskich prowadzi także ranking polskich gmin i powiatów, którego jednym z głównych składników oceny jest podejmowanie przez samorządy działań proekologicznych.

Partnerem zagranicznym projektu był Community Energy Plus – brytyjska organizacja, która działa głównie w Kornwalii, ogłoszonej przez brytyjski rząd pierwszym niskowęglowym regionem w tym kraju. Najważniejszą inicjatywą CEP, która przyniosła tej organizacji prestiż, m.in. w postaci nagrody Ashden Award, było utworzenie Cornwall Sustainable Energy Partnership (CSEP), czyli międzysektorowego konsorcjum partnerów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, które przygotowało pierwszą w Wielkiej Brytanii wspólną subregionalną strategię zrównoważonej energetyki oraz jej plan wykonawczy. Od 2006 roku 72 organizacje realizują w ramach tego partnerstwa ambitny plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu.

Celem partnerskiego przedsięwzięcia „Dobry Klimat dla Powiatów” było aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, było jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu. Głównymi adresatami projektu były władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

W swojej zasadniczej, kampanijnej części projekt składała się z 7 działań. Głównymi elementami projektu były: organizacja lokalnych debat publicznych dotyczących zmian klimatu i polityki ich ograniczenia na poziomie powiatów oraz przygotowanie pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju jednego z miast powiatowych. Celem debat było wspólne wypracowanie rozwiązań służących poszczególnym powiatom, nawiązując do ich specyfiki i potrzeb w zakresie rozwoju lokalnej zielonej gospodarki oraz działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków klimatycznych. Ponadto odbyło się także 16 samorządowych konferencji regionalnych, w ramach których wypracowane zostało porozumienie polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu została również utworzona sieć 110 lokalnych informatorów oraz grupa przeszkolonych moderatorów dyskusji publicznych, przeprowadzone zostały oceny śladu węglowego dla wybranych i chętnych powiatów, aktywni lokalni liderzy mieli możliwość zobaczenia, jak radzą sobie ze zmianami klimatu samorządy w Kornwalii, przygotowany został podręcznik lokalnej ochrony klimatu oraz film, a także inne liczne materiały informacyjne.

Spis niektórych publikacji projektu:

Film „Tydzień z dobrym klimatem

Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatycznych – raport otwarcia

Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatycznych – raport zamknięcia

Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego

Powiatowy Poradnik Klimatyczny

Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach