Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje nowy projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Projekt „Eko-lokator” skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływu budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Obszar tematyczny projektu obejmuje także działania mające na celu integrację i współpracę różnych środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

W ramach projektu planowane jest przygotowanie internetowego poradnika, który stanowić będzie rozbudowaną bazę wiedzy, przydatną szczególnie administratorom i zarządcom nieruchomości. Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano ponadto cykl szkoleń oraz drukowane materiały informacyjne, w tym narzędzia ułatwiające komunikację z mieszkańcami. W projekcie zaplanowano ponadto uruchomienie platformy współpracy, debaty. Realizacji projektu towarzyszyć będą szeroko zakrojone działania promocyjne. Przedsięwzięcie będzie miało charakter ogólnopolski.

Wartość projektu: 935 045,42 PLN netto (1 009 581,00 PLN brutto)

Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 794 788,61 PL