Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru oferty na wykonywanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentu Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu dla m.st Warszawy w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.
Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2018 roku. Przygotowanie strategii powinno zakończyć się w II kwartale 2018 roku. Więcej informacji na temat projektu na: www.adaptcity.pl.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe warunki (w przypadku osoby fizycznej składającej ofertę samodzielnie) albo wskazać do realizacji zamówienia osoby którymi dysponują i które spełniają poniższe warunki:
– posiadać tytuł magistra filologii angielskiej, lingwistyki lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia na język angielski lub dysponować min. 5 letnim doświadczeniem w tłumaczeniu pisemnym z języka polskiego na język angielski tekstów tematycznych, głównie za zakresu ochrony środowiska oraz tematyki związanej z polityką klimatyczną.
Firmy lub osoby zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert, do dnia 7 kwietnia 2018 roku, zawierających co najmniej:
– nazwę, adres, telefon, mail oferenta i nr NIP lub REGON
– proponowaną cenę brutto za 1 stronę tłumaczeniową (przewidujemy, że dokument będzie miał ok 199 stron z wykresami czyli ok 423000 znaków ze spacjami)
Oferty można składać mailowo na adres:
ine@ine-isd.org.pl (w temacie maila należy napisać „Tłumaczenie Strategia ADAPTCITY)
Szczegółowych informacji o prowadzonym wyborze ofert udziela Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, tel. 22 851 04 02, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl.