Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/AGROTURYSTYKA z dnia 31.07.2020 r., którego przedmiotem było świadczenie kompleksowych usług obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk 2 przewodników z mapami oraz dystrybucję na potrzeby projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: Agencja Wydawnicza EKOPRESS, Andrzej A. Poskrobko, Warszawska 59 /0, 15-062 Białystok, jako ofertę o najwyższej liczbie punktów.