Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 2/03/2021/debata KlimaSENIORE z dnia 15.03.2021, którego przedmiotem była realizacja jednej debaty on-line w dniu 20 kwietnia 2021 na temat aktywizacji seniorów na rzecz klimatu w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896 zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: Digital Knowledge Village, ul. Puławska 457; 02-844 Warszawa, jako ofertę o najwyższej liczbie punktów.