Tytuł: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”

Okres realizacji: 1.10.2018-31.12.2019

Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka

Opis: Projekt „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” obejmuje swoim zasięgiem obszar całego woj. zachodniopomorskiego. Jego celem jest aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej poprzez bezpośrednie angażowanie odbiorcy. Logika projektu zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych w powiązany ze sobą sposób. Poprzez wystawę o zmianach klimatu, a także działania edukacyjne w radio, Internecie i podczas lokalnych festynów ekologiczno-kulturalnych, grupa docelowa projektu zostanie zachęcona do zainteresowania się warsztatami i poradnikiem z zakresu inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną. Iteracja takiego powiązania narzędzi edukacyjnych zostanie zrealizowana dwukrotnie wiosną i jesienią 2019 roku. Takie wykorzystanie narzędzi edukacyjnych zakłada przechodzenie od szerokiej do coraz węższej grupy odbiorców, przy jednoczesnym zwiększaniu szczegółowości przekazu edukacyjnego oraz bezpośredniości przekazu kierowanego do odbiorców. Edukacja poprzez media ma charakter szeroki, ogólny – zamierzamy nią objąć do 150000 odbiorców. Podczas festynów jest już możliwość bezpośredniej i bardziej szczegółowej rozmowy z przedstawicielami grupy docelowej, co planujemy zrealizować wśród ok. 5000 odbiorców. Podczas szkoleń najbardziej zainteresowani reprezentanci grup docelowych otrzymują szczegółową wiedzę pozwalającą im na konkretne działania – będzie to ok. 150 osób.

Rezultaty: