Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje konsultanta ds. inwestycyjno-finansowych przy tworzeniu Strategii Adaptacji do zmian klimatu w projekcie LIFE+. PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU!

Co chcemy wspólnie zrobić?

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru oferty na wykonywanie usług doradczych w zakresie szacowania kosztów i finansowania przedsięwzięć przy przygotowaniu Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. W ramach usługi doradczej Wykonawca będzie realizował następujące zadania:

–             konsultacje przy tworzeniu planu inwestycyjnego i finansowego Strategii – pomoc w wycenie wartości przedsięwzięć;

–             konsultacje przy wyborze źródeł finansowania strategii – opracowanie ekspertyzy dotyczącej finansowania przedsięwzięć adaptacyjnych;

–             uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu przygotowującego Strategię;

–             konsultacje zdalne dokumentów przygotowywanych przez zespół przygotowujący Strategię;

O jaki projekt chodzi?

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2018 roku. Przygotowanie strategii powinno zakończyć się w I kwartale 2018 roku. Realizatorzy projektu chcą zwiększyć świadomość i aktywność polskich samorządów oraz mieszkańców metropolii na rzecz adaptacji do zmian klimatu, a także poprawić odporność ekosystemu Warszawy na zmiany klimatu. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: www.adaptcity.pl

Jak złożyć ofertę?

Firmy lub osoby zainteresowane wykonaniem ww. usług prosimy o składanie ofert, do dnia 8 grudnia 2017 z terminem związania ofertą 30 dni, zawierających co najmniej:

  1. nazwę, adres, telefon, mail oferenta i nr NIP lub REGON
  2. proponowaną cenę brutto za 1 godzinę pracy konsultanta
  3. dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu oferenta prezentującą w szczególności:
  • zakres świadczonych dotychczas usług doradczych;
  • referencje dotyczące zrealizowanych zleceń w zakresie obejmującym przewidywane obowiązki w ramach zlecenia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Oferty można składać drogą pocztową, kurierem, osobiście lub mailowo na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Finansowanie ADAPTCITY -OFERTA”)

lub r.filip[at]ine-isd.org.pl

Co z umową?

Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym oferentem umowę o proponowanej treści podanej w załączeniu do ogłoszenia [pobierz wzór UMOWY].

Co jeśli masz pytania?

Szczegółowych informacji o prowadzonym wyborze ofert udziela Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, tel. 22 851 04 02, mail: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl.