Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2019/35/B/HS5/01548)

Okres realizacji: 2019-2023

Lider projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Środki do dyspozycji Fundacji InE: 75.600,00 zł

Opis projektu: Zasadniczym celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak i w jakim stopniu zmiana klimatu wpłynie na konkurencyjność wybranych regionów w Europie?

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • Analizę koncepcji konkurencyjności regionu w kontekście zmian klimatycznych oraz opracowanie modelu konkurencyjności z uwzględnieniem czynników (wejściowych i wyjściowych) powiązanych ze zmianami klimatu;
  • Analizę relacji między wymiarami i filarami konkurencyjności regionów oraz fizycznymi skutkami zmian klimatycznych (globalne ocieplenie);
  • Wykonanie analizy empirycznej wpływu zmian klimatu na aktualną konkurencyjność wybranych regionów;
  • Wykonanie symulacji wpływu projektowanych skutków zmian klimatycznych  na poszczególne filary konkurencyjności oraz konkurencyjność jako całość;
  • Przedstawienie wniosków, które mogłyby być użyteczne dla regionalnych decydentów;

Zadania Fundacji InE w projekcie:

  1. Uczestnictwo jako konsultant w przygotowaniu projektu modelu konkurencyjności z uwzględnieniem czynników (wejściowych i wyjściowych) powiązanych ze zmianami klimatu.
  2. Realizacja fazy II projektu, która polega na wykonaniu ankiety typu Delphi wśród ekspertów z krajów Europy na temat zmian klimatu, konkurencyjność i zależności pomiędzy nimi. Ankieta służy przygotowaniu modelu konkurencyjności z uwzględnieniem czynników (wejściowych i wyjściowych) powiązanych ze zmianami klimatu. Raport z przygotowania i realizacji ankiety [DO POBRANIA].
  3. Uczestnictwo jako konsultant w opracowaniu wyników, które mogłyby być użyteczne dla regionalnych decydentów.

REZULTATY

W projekcie powstały następujące produkty [Do POBRANIA]:

Artykuł naukowy w czasopiśmie Energies (język angielski)

Opis modelu (język angielski)

European Union Climate Policy — the Local Dimension

Energetyka lokalna jako instrument budowania konkurencyjności regionalnej

Rekomendacje dla poprawy konkurencyjności klimatycznej regionów

Artykuł naukowy w otwartym dostępie „Discovering the factors driving regional competitiveness in the face of climate change

Artykuł naukowy w otwartym dostępie „Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów