Całościowa przebudowa oraz wdrożenie ambitniejszych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich odegra kluczową rolę w osiąganiu zwiększonych celów klimatycznych i energetycznych w UE do 2030 r. W związku z wyższymi celami UE w zakresie klimatu i energii ważne jest, aby móc na bieżąco sprawdzać, że państwa członkowskie są na dobrej drodze do realizacji swoich obecnych planów oraz czy są także gotowe do przyspieszenia ich realizacji. Temu służy NECP Tracker.

Co to NECP Tracker?

Narzędzie NECP Tracker zostało uruchomione w ramach projektu LIFE_UNIFY. Ujawnia ono najbardziej aktualne dane potrzebne do monitorowania realizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) w 10 państwach członkowskich. Narzędzie obejmuje Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Niemcy, Polskę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię. W narzędziu można zobaczyć analizę ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych, sektorowe wskaźniki redukcji emisji oraz niektóre wskaźniki transformacji energetycznej dla tych krajów.

Porównując najnowsze opublikowane dane (z 2018 lub 2019 r. w zależności od kraju) z trajektoriami wyznaczonymi przez KPEiK, staje się jasne, na jakim etapie są państwa członkowskie pod względem realizacji celów obecnych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie redukcji emisji na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), a także wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu celu klimatycznego UE. NECP Tracker pokazuje, jak trudno jest monitorować polityki sektorowe i pociągać państwa członkowskie do odpowiedzialności, gdy brakuje jasno wyznaczonych celów lub trajektorii redukcji określonych w planach działania.

Narzędzie NECP Tracker możesz obejrzeć tutaj: https://unify.caneurope.org/policy-areas/necp/

Wersję polską możesz obejrzeć tutaj: https://www.chronmyklimat.pl/wskazniki/1316-licznik-elektromobilnosci

Komentarz twórców narzędzia

Zélie Victor z Réseau Action France, organizacji pomysłodawcy takiego narzędzia, powiedziała: „NECP Tracker to okazja do monitorowania i porównywania wyników państw członkowskich UE w zakresie działań na rzecz klimatu i pociągania ich do odpowiedzialności. Wyniki pokazują, że niektóre państwa członkowskie są wyraźnie poza ścieżką do osiągnięcia swoich obecnych celów i dalekie od dostosowania się do celów Zielonego Ładu. Komisja Europejska powinna zwiększyć krajowe wiążące cele w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), ale także zaproponować wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, jeżeli UE poważnie podchodzi do swoich ambicji klimatycznych. Istnieje również wyraźna potrzeba wzmocnienia struktury zarządzania klimatem, aby zapewnić zgodność zaktualizowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu z ulepszonymi politykami UE w zakresie klimatu i energii. W nadchodzących latach NECP Tracker będzie nadal monitorował postępy, aby zapobiec opóźnianiu przez rządy państw członkowskich działań w dziedzinie klimatu”.