Zespół

Dr Wojciech Szymalski – Prezes InE, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. W 2003 roku odbył wymianę międzynarodową Erasmus w Wyższej Szkole Saxion w holenderskim Deventer. W 2008 roku odbył stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. W 2016 roku odbył trzytygodniową wymianę międzynarodową IVLP w USA. Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Członkiem zarządu Zielonego Mazowsza był od roku 2006, a prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. W Zielonym Mazowszu realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego (Polityka parkingowa m.st. Warszawy), ocen oddziaływania na środowisko (członek Rady ds. OOŚ mazowieckiego RDOŚ), kosztów zewnętrznych, planowania przestrzennego. Redagował czasopismo „Zielone Światło”. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. W latach 2014-2019 koordynował projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Od 2019 roku koordynował kolejne projekty m.in.: LIFE_UNIFY, Togetherfor1,5, W kierunku UE neutralnej dla klimatu. W międzyczasie realizował także warsztaty, szkolenia, konferencje (m.in. 100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?) oraz plany gospodarki niskoemisyjnej czy obliczenia śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych). Od 2020 roku prowadzi debaty on-line portalu chronmyklimat.pl. Autor licznych publikacji Fundacji InE oraz cyklu felietonów na portalu chronmyklimat.pl. 

Dr Andrzej Kassenberg – Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. Geograf, doktor nauk technicznych (doktoryzowany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej). Od lat związany jest z działalnością naukową jak i z członkostwem w bardzo wielu organizacjach profesjonalnych, uczestniczy też w radach krajowych i międzynarodowych instytucji oraz czasopism. Prowadził wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, jak np. Uniwersytet Minnesota w Minneapolis. Współtwórca oraz pierwszy przewodniczący w latach 1990-94 Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W okresie 1991-95 po raz pierwszy i od 1999 r. do teraz po raz drugi członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jeden z założycieli w 1990 r. Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Uczestnik obu Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Współtwórca oraz wieloletni prezes Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Członek kilku komitetów PAN, m.in.: Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Od 1980 roku członek Polskiego Klubu Ekologicznego pełniący przez 10 lat funkcję członka Zarządu Głównego. Od 1998 do 2001 roku członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Współtwórca i moderator Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego. Wykonawca strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Od kilku lat zaangażowany w projekty związane w ochroną klimatu globalnego, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. Laureat kilku nagród, m.in. Europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody (poziom krajowy), Naukowej Nagrody Polskiej Akademii. Laureat nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia za „Ramową strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005. Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Ewa Świerkula – Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku związana z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju. Współtworzyła i realizowała liczne projekty edukacyjno-badawcze z obszaru zrównoważonego rozwoju. Brała udział w przygotowaniu m.in. Alternatywnej polityki energetycznej Polski do 2030 roku i Pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego. Obecnie jest członkiem zespołu realizującego projekt ADAPTCITY, którego celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Bierze udział w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Programu ochrony środowiska dla M. St. Warszawy. Jest członkiem zespołu opracowującego plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin.

Renata Filip – magister inżynier Inżynierii Środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Kierownik biura InE od 1.10.2008. Odpowiedzialna za obsługę administracyjną biura, koordynację techniczna systemów informatycznych InE, udział w przygotowywaniu i realizacji projektów wdrażanych przez InE, w tym „Z energetyką przyjazną środowisku za Pan brat”, „Eko-lokator”, „Klimaseniore”.

Konrad Wielądek – ekspert ds. promocji Fundacji InE od 2016 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii Sztuki. Fotografik, grafik, manager artystyczny. Wspierał promocyjnie liczne projekty Fundacji, w tym przygotowanie i promocję poradników „Eko-lokator” i „Klimaseniore”. Autor tekstów na portal chronmyklimat.pl oraz jego redaktor. 

Hanna Kryszyńska – magister (Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji), studia podyplomowe dla kandydatów na biegłych rewidentów – Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, SGH – Audyt wewnętrzny i rachunkowość. Główna księgowa InE odpowiedzialna za sprawy finansowe i personalne.

Anna Dąbrowska – magister inżynier ochrony środowiska, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska). W Instytucie na rzecz Ekorozwoju (InE) pracuje od października 2009 roku. Od początku pracy w InE związana z portalem internetowym ChrońmyKlimat.pl, gdzie jako redaktor przygotowuje artykuły o tematyce szeroko związanej ze zmianami klimatu. W Instytucie zajmuje się także realizacją projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Autorka artykułów i publikacji poświęconych m.in. tematyce budownictwa energooszczędnego oraz ubóstwa energetycznego. Ekspert w zakresie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz obliczeń śladu węglowego prowadzonych w ramach prac projektowych InE. Wykonawca Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla miast i gmin oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.