Na przestrzeni maja i czerwca 2024 odbędzie się ogólnopolski panel obywatelski o polityce żywnościowej. Będzie to drugi ogólnokrajowy panel obywatelski w Polsce. Jesteśmy jego organizatorami, we współpracy z partnerami z fundacji Polem Dialogu oraz konsorcjum REAL DEAL.

Podczas nadchodzącego panelu obywatele_ki będą dyskutować o tym, jak poprawić dostęp do i konsumpcję zdrowej, pożywnej i przyjaznej dla środowiska żywności w Polsce. Panel jest częścią europejskiego projektu REAL DEAL, mającego na celu zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w debatę wokół europejskiego Zielonego Ładu oraz w ochronę klimatu i zieloną transformację. W ramach projektu zespół badaczy_ek i praktyków_czek w 13 krajach Europy partycypacji testuje różne metody partycypacji i deliberacji, w tym ogólnokrajowe panele obywatelskie.

Pierwszy ogólnokrajowy panel – na temat ubóstwa energetycznego – odbył się w 2022 roku. Panel o polityce żywnościowej jest drugim wydarzeniem w Polsce na taką skalę. Projektując go, budujemy na dotychczasowych doświadczeniach w organizacji paneli na poziomie miejskim – m.in. Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego, który skończył się w grudniu 2023 roku z udziałem dr Wojciecha Szymalskiego z naszej Fundacji. 

Panel obywatelski – obywatele_ki współdecydują

Panel obywatelski jest nowatorską metodą partycypacji obywatelskiej, mającą na celu wypracowanie rekomendacji dla decydentów_ek, takich jak władze gmin i miast, ministerstw, parlamentów etc. Jest to innowacyjny sposób na włączanie obywateli_ek w procesy decyzyjne, oferujący przestrzeń do dyskusji i kolektywnej refleksji nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłości polityki żywnościowej w Polsce. Na podstawie zdobytej wiedzy, w drodze dyskusji i deliberacji, uczestnicy_czki sformułują rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu.

Skład panelu

Panel składa się z reprezentatywnej, losowo wybranej grupy osób, różnorodnych pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Uczestnicy_czki nie muszą posiadać wiedzy eksperckiej związanej z tematem panelu, ponieważ w trakcie panelu odbędą się sesje edukacyjne i prezentacje ekspertów.

Harmonogram

  • Luty – maj: przygotowania: wybór pytania panelu, dobór ekspertów_ek, współpraca z partnerami.
  • Kwiecień: rekrutacja panelistów_ek.
  • 18-19 maja: pierwszy weekend panelu – spotkanie edukacyjne.
  • Koniec maja: sesja z ekspertami_kami online.
  • 15-16 czerwca: drugi weekend panelu – spotkanie deliberacyjne i głosowanie nad rekomendacjami.
  • Koniec czerwca: raport z rekomendacjami.

Efekty procesu

Wyniki procesu będą dwojakie. Po pierwsze, celem panelu obywatelskiego jest wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki żywnościowej istotnych dla obywateli_ek Polski. Po drugie, projekt zwiększy naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób można budować i wprowadzać w życie demokrację deliberatywną. 

Nasz wkład w panel

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju odpowiada za przygotowanie panelu od strony eksperckiej. Gromadzimy wokół panelu grono ekspertów, które opracowuje materiały edukacyjne oraz wkład merytoryczny dla prac panelu. Spotkania tej grupy nie są otwarte dla szerokiej publiczności, ale powstanie z nich publicznie dostępny raport. Spotkania prowadzone są metodą dyskusji DEPLHI.