Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UC33) został przekazany w maju do konsultacji publicznych, w których można zgłaszać wnioski do 17 czerwca 2024. Projekt przewiduje jako główne rozwiązanie zobowiązanie miast wielkości równej oraz powyżej 20 tys. mieszkańców do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Poza tym proponuje wprowadzenie szeregu rozwiązań uzupełniających, np. przekazywanie co 2 lata w latach parzystych przez miasta do IOŚ-PIB sprawozdań z wdrażania działań adaptacyjnych. Projekt określa obligatoryjne części MPA, wśród których jest też koncepcja zazieleniania miasta, w tym zwiększania powierzchni terenów zieleni i zadrzewień, oraz koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta. Więcej dowiecie się studiując cały projekt. 

Nasze uwagi w konsultacjach dotyczą jedynie następujących kwestii:

  1. wprowadzenia obowiązku opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu przez miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys.,
  2. określenia działań zmniejszających podatność na zmiany klimatu, a w szczególności rekomendacji i wniosków zawartych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, jako jednego z kluczowych elementów polityki przestrzennej,
  3. doprecyzowania przepisów ustawy ooś dotyczących zakresu oraz elementów niezbędnych oceny oddziaływania na środowisko w obszarze dotyczącym analiz klimatycznych.

Pełną treść uwag załączamy w pliku [>>ZOBACZ]