Filozofia i Wartości

Motto

…w interesie przyszłych pokoleń

 

Definicja zrównoważonego rozwoju

rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
(Definicja stworzona przez Fundację InE i umieszczona w pierwszej opublikowanej wersji ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 21 października 2001 roku)

 

Wizja

Każdy człowiek na świecie rozumie zrównoważony rozwój i czyni wszystko w jego duchu. Następuje pojednanie człowieka z przyrodą. Ludzie żyją godnie, Ziemia rozkwita.

 

Misja

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomagamy tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kierujemy się we wszystkim czego się podejmujemy. Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest naszą nadrzędną wartością.

 

Formuła 4P organizacji

Formuła 4P polega na wejściu organizacji w pełny cykl życia idei od Pomysłu, przez Promocję, Pilotaż po Praktykę. Formuła 4P jest rozwinięciem działalności klasycznego Think Tanku o działania pilotażowe i wdrożeniowe, a także pozwala w pełni wyzwolić potencjał ludzki i źródła finansowania organizacji.

 

Cel strategiczny

Fundacja jest krajowym liderem w zakresie tworzenia i promocji ekologicznych idei oraz zakresie skutecznego ich wdrażania.

Kierunki działania

  1. Energetyka – ograniczanie zapotrzebowania na energię, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej.
  2. Transport – zarządzanie popytem na usługi transportowe, równoprawne traktowanie transportu drogowego z kolejowym, publicznym i niezmotoryzowanym.
  3. Strategiczne oceny – propagowanie i rozwijanie instrumentu integracji polityki ekologicznej z innymi politykami.
  4. Tereny wiejskie – promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wraz z dbałością o krajobraz i przyrodę oraz upowszechnianie pozarolniczych form zatrudnienia (w szczególności poprzez rozwój turystyki).
  5. Miasta – poprawa warunków życia mieszkańców, ograniczanie rozprzestrzeniania się terenów zurbanizowanych i oszczędne gospodarowanie zasobami miasta.
  6. Miejsca pracy – kreowanie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości ekologicznej biznesu.
  7. Ochrona klimatu – popieranie integracji polityki klimatycznej ze strategią gospodarczego rozwoju kraju; oddziaływanie na zmianę zachowań społecznych w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska konsumpcji.
  8. Natura 2000 – promowanie rozwoju, który chroni i wzmacnia kapitał przyrodniczy wraz z poszukiwaniem wzorców wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo do proekologicznego rozwoju lokalnego – zwłaszcza poprzez turystykę.
  9. Konkurencyjność – uwzględnianie kosztów zewnętrznych (ekologicznych i społecznych) i rezygnacji z antyśrodowiskowych subsydiów w gospodarce.
  10. Fundusze UE – efektywne wykorzystanie funduszy służące wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju i powstrzymywaniu nadkonsumpcji zasobów naturalnych.

Statut Fundacji

Polityka prywatności