Projekty zrealizowane

Miejski Obieg Wody (City Water Cycles)

Miejski Obieg Wody (City Water Cycles)

Tytuł: „City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia...

czytaj dalej
KLIMAPOLKA w Zachodniopomorskiem

KLIMAPOLKA w Zachodniopomorskiem

Tytuł: "Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?" Okres realizacji: 1.10.2018-31.12.2019 Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.04.00.00 Naturalne...

czytaj dalej
Agroturystyka w sieci natury

Agroturystyka w sieci natury

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju uruchomiła kolejny projekt pn. „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja...

czytaj dalej
Make Europe Sustainable for All

Make Europe Sustainable for All

Tytuł: „Europe in the World - Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda” Projekt Zrównoważona Europa dla Wszystkich Czy chcesz żyć w ekologicznym, sprawiedliwym i zdrowszy świecie?   Jeśli tak, to musisz zmienić swój styl życia i włączyć się w działania...

czytaj dalej
Ekolokator

Ekolokator

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje nowy projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

czytaj dalej
Towards Baltic 2030 – from talk to walk

Towards Baltic 2030 – from talk to walk

Projekt ma na celu rozpoznanie stanu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG) w krajach nadbałtyckich oraz rozpoczęcie procesu ich wdrażania. W ramach projektu przygotowany został raport dotyczący wdrażania celów SDG (rok 2016) w regionie oraz...

czytaj dalej
Dobry klimat dla powiatów DOKLIP

Dobry klimat dla powiatów DOKLIP

www.chronmyklimat.pl/DOKLIP 1 września 2010 Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz  ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus rozpoczął realizacje projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Projekt finansowany był ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz...

czytaj dalej

Efektywność energetyczna

Celem projektu jest rzecznictwo w kwestiach ubóstwa energetycznego oraz zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a pośrednio również na ochrony klimatu. Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu...

czytaj dalej
Agroturystyka przyjazna Naturze2000

Agroturystyka przyjazna Naturze2000

Głównym celem projektu było budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu jest przygotowanie pod...

czytaj dalej

Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju

Projekt „Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju” obejmował realizację siedemnastu inicjatyw obywatelskich dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Dwanaście inicjatyw dotyczyło ochrony...

czytaj dalej
Energooszczędne 4 kąty

Energooszczędne 4 kąty

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości społecznej wiedzy z zakresu korzyści wynikających z budownictwa energooszczędnego i pasywnego. W ramach projektu opracowano we współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) poradnik....

czytaj dalej
WZROST

WZROST

Tytuł: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)” Okres realizacji: 1.04.2016-31.04.2018 Źródło Finansowania: Komisja Europejska w ramach programu LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

czytaj dalej
ADAPTCITY

ADAPTCITY

Tytuł: LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”. Okres realizacji: 1.07.2014-31.12.2018 Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach komponentu...

czytaj dalej
Biogazownia – przemyślany wybór

Biogazownia – przemyślany wybór

Tytuł: Biogazownia - przemyślany wybór Okres realizacji: 2012-2014 Opis: Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu korzyści środowiskowych i gospodarczych dla społeczności lokalnych z inwestycji w biogazownie rolnicze przy ich...

czytaj dalej
WŁĄCZ SIĘ!

WŁĄCZ SIĘ!

Tytuł: WŁĄCZ SIĘ! Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych. Okres realizacji: 2012-2014 Opis: Projekt przetestował, wdrożył i upowszechnił naradę obywatelską — innowacyjną metodę udziału społecznego. Głównym celem projektu było...

czytaj dalej
Niskoemisyjna Polska 2050

Niskoemisyjna Polska 2050

Tytuł:  Niskoemisyjna Polska 2050 Okres realizacji: 2010-2013 Opis: Główną ideą projektu było rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej oraz pokazanie sposobów modernizacji Polski tak, aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji...

czytaj dalej
Innowacje na rzecz ochrony klimatu

Innowacje na rzecz ochrony klimatu

Tytuł: Innowacje na rzecz ochrony klimatu Okres realizacji: 2010-2012 Opis: Głównymi celami projektu były: promocja dorobku Alternatywnej polityki energetycznej Polski do roku 2030  do budowania szerokiego poparcia dla zmiany myślenia o rozwoju energetyki, aby uzyskać...

czytaj dalej
Szerokie wody Natury 2000

Szerokie wody Natury 2000

Tytuł: Szerokie wody Natury 2000 Okres realizacji: 2010-2012 Opis: Wyniki ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeprowadzonych przez Fundację InE w 2008 i 2009 r. wskazywały, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie...

czytaj dalej