Sukcesy fundacji

Działalność Fundacji InE jest nakierowana na realizowanie zadań typowego think tanku. W 2016 roku Fundacja została wytypowana jako pierwszy w Polsce think tank w globalnym rankingu Go To Think Tank Index (ZOBACZ – tabela na str 82). W 2017 i 2018 roku utrzymała ten status [ZOBACZ]. W związku z tym głównym sukces organizacji jest mierzony liczbą rozpowszechnionych nowych idei i koncepcji, które przyjęły się w otoczeniu organizacji, ukształtowały dyskusję, rozwinęły w samodzielne projekty. Jest to rola tzw. trendsettera. Dotychczas Fundacja InE wypełniała tę rolę bardzo skutecznie, o czym świadczy poniższa lista sukcesów organizacji:

Rozpowszechnienie praktyki i metodyki wykonywania badań świadomości społecznej w Polsce, które obecnie są wykorzystywane m.in. przez CBOS, Ministerstwo Środowiska. Fundacja rozwija dalej swoje doświadczenia w wybranych grupach docelowych, np. turyści, uczniowie, samorządowcy.

Wypracowanie i wprowadzenie definicji zrównoważonego rozwoju do ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Definicja wciąż jest w ustawie.

Wypracowanie i rozpowszechnienie metodyki prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, m.in. Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Narodowej Strategii rozwoju Regionalnego 2007-2013, Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 [zobacz>>]

Rozpowszechnienie działalności Centrów Edukacji Ekologicznej w Polsce, w tym wsparcie utworzenia takiego centrum w Ełku [zobacz>>].

Wypracowanie metodyki opracowania dokumentów strategicznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:

– Dokumentów strategicznych dla regionu Zielonych Płuc Polski w latach 1992-2001, nagradzanych przez gremia krajowe i międzynarodowe;

– Alternatywnej Polityki Transportowej, w roku 1999;

– Alternatywnej Polityki Energetycznej, w roku 2008;

– Niskoemisyjnej Polski 2050, w roku 2012, wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych oraz Warszawskim instytutem Studiów Ekonomicznych [zobacz>>];

Wszystkie te dokumenty podnosiły jakość dyskusji na temat polityki krajowej i regionalnej w Polsce w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykonanie pierwszego obliczenia śladu ekologicznego dla Polski (jako obliczenie nakładów materiałowych na mieszkańca). Prace były kontynuowane w praktyce poprzez stworzenie metodyki obliczania śladu węglowego dla m.st. Warszawy (2008), obliczenia śladu ekologicznego dla Banku Ochrony Środowiska (2011), pierwszych w Polsce obliczeń śladu węglowego dla powiatów (2012) [zobacz>>]

Zapoczątkowanie dyskusji o ocenie i monitoringu ekologicznego wpływu funduszy unijnych na Polskę, który to temat jest obecnie kontynuowany przez organizację Polska Zielona Sieć w ramach Koalicji ds. funduszy unijnych [zobacz>>].

Wprowadzenie do dyskusji o skutkach gospodarczych polityki ekologicznej pojęcia zielonych miejsc pracy.

Zapoczątkowanie współpracy organizacji pozarządowych na rzecz ochrony klimatu w ramach Koalicji Klimatycznej [zobacz>>].

Przygotowanie założeń ekologicznej reformy podatkowej dla Polski i przekazanie prac dalej na poziom grupy roboczej w Ministerstwie Środowiska.

Przeniesienie do Polski nowych narzędzi partycypacji społecznej:

– Okrągłego stołu w Warszawie (2002) – rekomendacje Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego prowadzonego przez InE były wykorzystywane przez miasto do opracowania polityki transportowej jeszcze kilka lat po zakończeniu jego prac w 2004 roku.

– WorldCafe (2008) – metoda została wykorzystana podczas prac nad Alternatywą Polityką Energetyczną.

– Scenario Workshop (2012) – tą metodą zrealizowano 90 debat klimatycznych projektu „Dobry klimat dla powiatów” w starostwach powiatowych [zobacz>>].

– Narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym (2014, wspólnie z Fundacją Pole Dialogu) i innych gminach – rekomendacje wypracowane przez mieszkańców posłużyły zmianie polityki lokalnej w zakresie niskiej emisji i rozpoczęciu szerszego dialogu społecznego w mieście [zobacz>>].

Stworzenie największego i prawdopodobnie najpopularniejszego w Polsce portalu poświęconego zagadnieniom zmian klimatu – www.chronmyklimat.pl, a także niezależnego portalu poświęconego obszarom Natura 2000 i ich turystycznemu wykorzystaniu – www.natura2000.org.pl. Wprowadzenie na portalu chronmyklimat.pl debat on-line, czyli prowadzonych na żywo debat eksperckich na tematy związane z ochroną środowiska [zobacz>>].

Stworzeniu certyfikatu ekologicznego przeznaczonego dla branży agroturystycznej [zobacz>>].

Wypracowanie definicji oraz rozpoznanie zasięgu ubóstwa energetycznego w Polsce [zobacz>>].

Obecnie Fundacja InE kontynuuje swoje działania jako think tank poprzez:

– Rozwój koncepcji gospodarki zamkniętego cyklu w warunkach Polskich w różnych branżach [zobacz>>][zobacz>>][zobacz>>].

– Prace nad pierwszą w Polsce strategia adaptacji miasta do zmian klimatu w Warszawie [zobacz>>].

– Promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji w ramach wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ [zobacz>>].