Protokół z wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wykonania badań jakościowych dla potrzeb projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół z wyboru wykonawcy do pobrania tutaj:
Protokół z wyboru wykonawcy dot. wykonania badań jakościowych