Gdzie: online (internet)

Kiedy: 22 lutego 2024

Czas trwania: 10:00-14:30

Prowadzący: dr Wojciech Szymalski

O czym: Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną wymagania w zakresie analizy inwestycji infrastrukturalnych pod względem zmian klimatycznych. Omówiony zostanie tok postępowania wymagany przez Komisję Europejską w dokumencie „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027”. Omówione zostaną także wymagania dla inwestycji przygotowywanych do dofinansowania wynikające z zastosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” oraz taksonomii zielonych inwestycji. Analizy tego typu są wymagane dla inwestycji, które ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, takich jak budowa dróg, linii kolejowych i węzłów przesiadkowych, zakup taboru transportu publicznego, budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych, budowa instalacji energetycznych, budynków publicznych i prywatnych. Przedstawione zostaną przykłady takich analiz dla wybranych typów inwestycji.

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej, z wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszy Europejskich, ochrony środowiska. A także pracownicy przedsiębiorstw komunalnych lub firm konsultingowych, którzy będą przygotowywali inwestycje do realizacji oraz wnioski o dofinansowanie inwestycji w imieniu instytucji samorządowych lub imieniu własnym. Ze szkolenia mogą także skorzystać pracownicy mniejszych firm konsultingowych wykonujących opracowania w zakresie ochrony środowiska na rzecz gmin.

Więcej informacji na stronie FRDL-Centrum Mazowsze: Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych pod względem (frdl.org.pl)