Miejski plan adaptacji (w  skrócie MPA) to dokument planistyczny o  charakterze horyzontalnym i strategicznym. Jego przekrojowość polega na tym, że analizuje i  planuje się w  nim przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu w  różnych sektorach i obszarach miasta. O strategiczności dokumentu świadczą prognozy zmiany klimatu sięgające kilkudziesięciu lat. Posiadanie takiego planu przez jednostkę samorządu nie jest obowiązkowe, ale instytucje finansujące inwestycje komunalne mogą wymagać opracowania go w celu uzyskania dotacji.

W prace nad dokumentem, ze względu na horyzontalność problematyki zmian klimatu, zaangażowanych powinno być wiele wydziałów miasta. Dlatego w celu przygotowania planu adaptacji najczęściej powoływany jest specjalny miejski zespół zadaniowy. Może on opracować dokument samodzielnie lub współpracować z zespołem ekspertów zewnętrznych, któremu będzie zlecał prace i od którego będzie je przyjmował. Opracowany dokument podlega uchwaleniu przez radę miasta lub gminy.

Na te elementy składają się: diagnoza problemu, określenie wizji, misji i celów planu przeciwdziałania temu problemowi, określenie listy podejmowanych działań oraz budżetu, harmonogramu i  sposobu ich wdrażania wraz z  systemem monitoringu wyników. Nowe w porównaniu do innego rodzaju planów są przede wszystkim sposoby diagnozowania i klasyfikowania działań, które należy podjąć.

Miejski Plan Adaptacji przygotowujemy w zespole składającym się ze specjalistów z najlepszych polskich uczelni i uniwersytetów m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji i Kartografii i inne. Wśród nas są hydrolodzy, ekolodzy, geografowie, dendrolodzy, klimatolodzy, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie analiz niezbędnych do zbadania problemów, potrzeb i możliwości miasta do działań adaptacyjnych oraz mitygacyjnych.

Nieodzowną rolę w procesie przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji pełnią urzędnicy miejscy, ponieważ MPA jest dokumentem horyzontalnym niezbędną potrzebą jest ścisłą współpraca z referatami miejskimi, ochrony środowiska, budownictwa, gospodarki komunalnej, inwestycji i rozwoju, a także referatem komunikacji społecznej.

Zwieńczeniem współpracy jest przygotowanie konsultacji społecznych i włączenia mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu Miejskiego Planu Adaptacji. Przy uchwalaniu tak ważnego dokumentu ważna jest rola społeczeństwa obywatelskiego, tak by każdy mógł wypowiedzieć się na temat przygotowywanego dokumentu planistycznego.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę skontaktuj się z nami:

Tel. +48 507 126 937

E-mail: ine@ine-isd.org.pl

Swój miejski plan adaptacji przygotowali z nami:

Miasto Stołeczne Warszawa

Mińsk Mazowiecki

Wołomin

Wieliczka (w opracowaniu)

Stargard (w opracowaniu)

Coś więcej?

Możemy wspierać cię z konsultacjach społecznych dokumentu typu MPA w ramach II fazy projektu Narady Obywatelskie o Klimacie. [ZOBACZ]