W świetle nakładających się na siebie kryzysów – klimatycznego, zdrowotnego, gospodarczego – bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy głębokiej korekty naszego stosunku do środowiska i sposobu korzystania z zasobów naturalnych. Konieczne są zmiany w sferze finansowej, gospodarczej i kulturowej. Powinny być wprowadzane na każdym poziomie – od międzynarodowego, przez krajowy, po lokalny. W związku z powyższym Koalicja Klimatyczna wzywa do:

  • Postawienia na pierwszym miejscu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska, od którego jesteśmy zależni;
  • Wyprowadzenia gospodarki z kryzysu w taki sposób, by nie pogłębiać innych kryzysów, ale zwiększać odporność na nie – sięgania w pierwszej kolejności po rozwiązania służące jednocześnie realizacji celów zdrowotnych, środowiskowych i gospodarczych;
  • Poparcia dla wzmacniania polityki klimatycznej UE, w tym podwyższenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych – tak, by były zgodne z nauką oraz ramami Europejskiego Zielonego Ładu;
  • Horyzontalnej integracji polityki, w tym zapewnienia zgodności polityk finansowych (w tym fiskalno-budżetowych) i handlowych z celami Porozumienia paryskiego, a także długoterminowego i międzysektorowego planowania;
  • Nałożenia na wszystkie środki naprawcze służące wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, w tym na wsparcie finansowe, warunków narzucających kierunek inwestycji i modernizacji zgodny z dążeniem do osiągnięcia zera emisji netto i realizacji innych istotnych celów środowiskowych;
  • Odejścia od paliw kopalnych – wykluczenia wsparcia dla korporacji z branż wydobywczej, paliwowej i energetycznej bazujących na paliwach kopalnych na kontynuację “biznesu jak zwykle” – zakończenia ich bezwarunkowego subsydiowania i przekierowania środków na przyśpieszenie sprawiedliwej transformacji, w tym wspieranie alternatywnych kierunków rozwoju w regionach górniczych;
  • Rozwijania i wdrażania nowych „zielonych”, zeroemisyjnych technologii. Niezbędne jest tworzenie miejsc pracy, które będą stabilne, zielone, bezpieczne dla zdrowia, najlepiej lokalne. Każde takie miejsce pracy, każda nowa działalność czy inwestycja (niezależnie, w jakim sektorze), powinny nas zbliżać do bezemisyjnej przyszłości, którą musimy zbudować.

Uzasadnienie stanowiska oraz wersja angielska do pobrania z naszej strony. W przygotowaniu stanowiska uczestniczyła Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, głównie dr Andrzej Kassenberg.