Tytuł: Szerokie wody Natury 2000
Okres realizacji: 2010-2012
Opis: Wyniki ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeprowadzonych przez Fundację InE w 2008 i 2009 r. wskazywały, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie Natura 2000. Większość osób kojarzyło Naturę 2000 z konfliktami wokół inwestycji infrastrukturalnych. Projekt służył promocji Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Promocja ta miała bardzo mocny komponent edukacyjny – pokazywała wartość przyrodniczą sieci oraz, co jest działaniem wyjątkowym, wskazywała na walory turystyczne obszarów, podkreślając możliwość gospodarczego ich wykorzystania lub budowania pro środowiskowego wizerunku regionu. Celem obu tych działań było wskazanie, że Natura 2000 jest jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju, i że nie stanowi ona ograniczenia dla gospodarki.
Tłem projektu był postępujący w całej Europie proces zanikania różnorodności biologicznej, szczególnie dotykający obszary podmokłe i morskie, którego w ocenie Komisji Europejskiej nie uda się zahamować bez zwiększenia wysiłków edukacyjnych. Instytut poprzez ten projekt przyczynił się do tych działań.
Projekt zrealizował swój cel za pomocą szeregu narzędzi, których spoiwem był Portal internetowy „Natura 2000 a turystyka” zawierający treści edukacyjne oraz informacyjne dotyczące obszarów Natura 2000 w Polsce. Portal został rozbudowany o Platformę Edukacyjną umożliwiającą kontakt z użytkownikami i wspólną naukę oraz wymianę informacji. Na Portalu ukazały się wszystkie produkty projektu: zeszyty z wynikami badań socjologicznych wśród młodzieży i turystów, zaktualizowane i nowe e-szkolenia na temat Natury 2000, nowe przykłady dobrego wykorzystania obszarów Natura 2000, oraz relacje z prowadzonych wydarzeń, tj: szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej z obszarów o dużym udziale turystyki wodnej i nadwodnej, konferencji kończącej projekt, konkursu dla uczniów i nauczycieli gimnazjów.

Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.