Zasada "nie czyń poważnych szkód" i ochrona środowiska w funduszach europejskich 2021-2027 - szkolenie dla członków komitetów monitorujących

Kiedy: 26-27 marca 2024

Gdzie: Warszawa, ul. Śniadeckich 23 lok. 9 (siedziba Federacji Inicjatyw Oświatowych)

Co: Szkolenie dla członków komitetów monitorujących dotyczące zasady „nie czyń poważnych szkód” i jej praktycznego wykorzystania w pracy członków komitetów monitorujących. Planowana agenda spotkania [>>ZOBACZ]
Organizatorzy spotkania zapewniają jeden nocleg oraz wyżywienie uczestników w obydwa dni szkoleniowe.

Kto: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, dr Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Renata Filip

Za ile: 1400 zł netto od osoby (1722 zł brutto)

Jak się zgłosić: W pierwszym etapie rejestracji chęć wzięcia udziału w szkoleniu prześlij do dnia 15.02.2024 na adres e-mail w.szymalski(at)ine-isd.org.pl podając: imię i nazwisko, komitet monitorujący, nazwę organizacji. W tytule informacji zawrzyj tekst „Szkolenie DNSH marzec 2024”. Po 15.02.2024 prześlemy informacje o drugim etapie rejestracji.

 

 

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym. Fakty, polityka, działanie.
Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z problematyką zmian klimatu i ich skutków oraz jej wpływem na politykę międzynarodową, europejską i krajową w zakresie gospodarowania energią. Przedstawienie narzędzi gospodarowania energią i emisją na poziomie lokalnym: inwentaryzacja emisji, ślad węglowy. Przedstawienie lokalnych korzyści z włączenia się z w działania globalne oraz wykorzystania funduszy zewnętrznych na działania niskoemisyjne.

Korzyści ze szkolenia: Zrozumienie sposobów wykorzystania globalnej i europejskiej polityki klimatycznej na rzecz poprawy dobrobytu społeczności lokalnych. Uzyskanie umiejętności wykorzystania narzędzi rozwoju lokalnego z zakresu zintegrowanego wdrażania polityki energetycznej i klimatycznej. Uzyskanie praktycznej wiedzy o funduszach zewnętrznych na działania niskoemisyjne.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za politykę rozwoju, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym radni i inni lokalni liderzy.

Prowadzący (Andrzej Kassenberg lub Wojciech Szymalski i Ewa Świerkula): Eksperci Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju włączeni w procesy monitorowania globalnej, europejskiej i krajowej polityki w zakresie energii i klimatu. Osoby te były odpowiedzialne za projekty skierowane do samorządów lokalnych badające i tworzące nowe struktury oraz budujące wiedzę administracji na temat zarządzania energią. Realizatorzy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Program szkolenia:

 1. Gospodarka niskoemisyjna – globalne wyzwanie:
  1. Działania społeczności międzynarodowej
  2. Unia Europejska – polityka ochrony klimatu i zarządzania energią
  3. Polska i jej dylematy energetyczne
 2. Narzędzia gospodarowania energią i emisją:
  1. Dokumenty planistyczne dotyczące energetyki i ochrony klimatu na poziomie lokalnym (PGN, PONE, PZC, SEAP).
  2. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji.
  3. Obliczanie śladu węglowego.
 3. Praktyczne ćwiczenia z obliczania śladu węglowego.
 4. Mechanizmy polityki rozwojowej opartej o niskoemisyjność:
  1. Budowanie lokalnej wartości dodanej w energetyce.
  2. Renta inwestora zagranicznego.
  3. Oszczędności w gospodarce komunalnej.
  4. Zielone miejsca pracy.
 5. Przedstawienie funduszy dostępnych na inwestycje niskoemisyjne:
  1. Fundusze unijne.
  2. Fundusze krajowe.
  3. Środki bankowe.
  4. Finasowanie przez stronę trzecią (ESCO)

Cena szkolenia dla jednej osoby od 300 zł netto. Szkolenie odbywa się dla co najmniej 5 osób.

Nawiąż kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie: LINK

Techniki konsultacji społecznych. Teoria i praktyka.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie konsultacji społecznych strategii, planów, programów i inwestycji. Przedstawienie zasad, korzyści i dobrych praktyk konsultowania działań samorządu lub inwestora ze społeczeństwem. Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami konsultacyjnymi i technikami prowadzenia spotkań ze społeczeństwem.

Korzyści ze szkolenia: Praktyczna wiedza w zakresie technik konsultacji społecznych i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu lub inwestora.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, wydziałów planowania, architektury, budownictwa, ochrony środowiska oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za kontakt ze społeczeństwem w ramach wydawania decyzji, inwestycji oraz prowadzenie procesów planistycznych lub konsultacyjnych. Inne zainteresowane osoby, np. z firm konsultingowych, organizacji pozarządowych

Prowadzący (Wojciech Szymalski i Agata Golec): Konsultanci i moderatorzy Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów konsultacji społecznych m.in. w Warszawie, Rejowcu Fabrycznym, powiecie Starogardzkim. Fundacja współtworzyła m.in. Warszawski Okrągły Stół Transportowy i prowadziła liczne debaty konsultacyjne na poziomie lokalnym oraz podczas tworzenia dokumentów strategicznych na poziomie krajowym oraz jako wykonawca prognoz oddziaływania na środowisko.

Program szkolenia

 1. Po co nam konsultacje społeczne?
 2. Regulacje prawne w zakresie konsultacji społecznych w Polsce.
 3. Podstawowe zasady dobrej konsultacji. Rodzaje i formy konsultacji.
 4. Co warto, a co należy konsultować?
 5. Różnice pomiędzy konsultacjami dokumentów i inwestycji.
 6. Odbiór społeczny konsultacji.
 7. Dokumentowanie procesu konsultacyjnego.
 8. Techniki konsultacyjne – zastosowanie, proces, przykłady, ćwiczenia:
  1. Okrągły Stół.
  2. Narady Obywatelskie.
  3. Warsztat scenariuszowy.
  4. World Cafe.

Cena szkolenia dla jednej osoby od 300 zł netto. Szkolenie odbywa się dla co najmniej 5 osób.

Nawiąż kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie: LINK

LABORATORIUM ZMIAN KLIMATU

LABORATORIUM ZMIAN KLIMATU

Data: 28, 29, 30 czerwca 2017, 10:00 – 15:00

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za politykę rozwoju, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym radni.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z problematyką zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu.

Prowadzący 1: Ekspert w dziedzinie polityki zrównoważonego rozwoju. Wykładowca problematyki ochrony środowiska na uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (prowadzenie prac magisterskich), Politechnika Warszawska. Inicjator i pierwszy przewodniczący Komisji Oceny Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska. Współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Współzałożyciel Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Obecnie członek Rady Zarządzającej Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią (od listopada 2012 przewodniczący), członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Prezesie Rady Ministrów.

Prowadzący 2: Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności zrównoważonego transportu, ochrony i adaptacji do zmian klimatu. Wdrażający ogólnopolskie projekty w zakresie ochrony klimatu: „Dobry klimat dla powiatów” i „LIFE_ADAPTCITY_PL”. Członek Mazowieckiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Program:

Dzień I – Wrażliwość na zmiany klimatu w teorii i praktyce.

1. Przyczyny i konsekwencje zmian klimatu w skali globalnej. Przykłady skutków zmian klimatu w skali lokalnej w Polsce. Prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze zmianami klimatu: adaptacja, mitygacja, podatność, łagodzenie skutków zmian klimatu. Prawo europejskie i krajowe w zakresie adaptacji.
3. Strategiczne podejście do zagadnienia adaptacji do zmian klimatu – Miejskie Plany (Strategie) Adaptacji i ich przygotowanie.
4. Kluczowe obszary ryzyka miast i inwestycji z punktu widzenia wrażliwości na zmiany klimatu. Co może pójść nie tak z powodu złej pogody?
5. Ocena podatności na zmiany klimatu na poziomie lokalnym/ przedstawienie praktycznych przykładów oceny podatności na różne skutki związane z klęskami żywiołowymi – praca warsztatowa w grupach.

Dzień II – Abc miejskiego planu adaptacji

1. Zarządzanie ryzykiem i elementy tworzenia strategii adaptacji do zmian klimatu – miejskie plany adaptacji. Przykład Strategii Adaptacji do zmian klimatu w Warszawie.
2. Przykłady rozwiązań służących adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym. Przykłady z Polski (np. Gdańsk- zarządzanie wodą deszczową) i Europy (np. Stuttgart, Helsinki, Rotterdam).
3. Wdrażanie planów adaptacji i ich wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji w miastach.
4. Ocena wrażliwości i możliwości adaptacji na wybranym przykładzie lokalnym (w odniesieniu do zagrożeń takich jak fale upałów, wiatr, podtopienia, powodzie) – praca warsztatowa w grupach.

Dzień III – Adaptacja do zmian klimatu w działaniu.

1. Prezentacja rozwiązań i inicjatyw służących adaptacji do zmian klimatu oraz korzyści na poziomie lokalnym. Dobre Praktyki w adaptacji do zmian klimatu.
2. Finansowanie adaptacji do zmian klimatu: doświadczenia polskie i europejskie. Opłata środowiskowa za wody opadowe i roztopowe oraz inne mechanizmy finansowe.
3. Wypracowanie rozwiązania służącego adaptacji do zmian klimatu na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji poczynionych w swoim najbliższym otoczeniu – praca warsztatowa w grupach.
4. Prezentacja wypracowanych rozwiązań – grupa.

Szkolenie organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Można uczestniczyć w jednym, dwóch lub trzech dniach szkolenia.

Szkolenie bezpłatne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Nabielaka 15 lok. 1

Szkolenie jest częścią projektu współfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. [więcej]