Tytuł projektu: Łączenie państw członkowskich Unii Europejskiej w celu osiągnięcia celu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim

Akronim: LIFE_Together_for_1,5

Okres realizacji: 1.09.2023-31.08.2025

Źródło dofinansowania: Komisja Europejska (60%) w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020.

Opis projektu: Według najnowszych badań naukowych, pomimo zwiększonych celów w zakresie klimatu i energii, UE wciąż nie udaje się osiągnąć celu 1,5°C z Porozumienia Paryskiego. Projekt LIFE TogetherFor1.5 ma na celu dostosowanie działań UE na rzecz klimatu dla osiągnięcia celu 1,5°C Porozumienia Paryskiego, opierając się na możliwości rewizji polityki klimatyczno-energetycznej, które dają pakiet Fit for 55, KPEiK i krajowa strategia długoterminowa, w okresie trwania projektu (wrzesień 2022 – sierpień 2025) i zwiększenie społecznej akceptacji działania na rzecz klimatu poprzez ukazanie ich społecznych i gospodarczych korzyści. Projekt opracowany został przez 13 europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i CAN-Europe (wiodącą koalicję organizacji pozarządowych zajmujących się klimatem w Europie). W pierwszej kolejności projekt skupi się na podnoszeniu świadomość wspólnych korzyści z działań na rzecz klimatu, aby pomoc decydentom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas finalizowania Pakietu Fit for 55. Następnie projekt zajmie się przeglądem krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) w latach 2023–2024 i promowaniem ambitnych celów, polityk i środków oraz społecznej partycypacji. Równolegle partnerzy projektu będą monitorować wdrażanie krajowych planów w zakresie energii i klimatu w celu określenia możliwości politycznych i luk, które można uwzględnić w rewizji KPEiK. Wreszcie, projekt będzie monitorował propozycję celu klimatycznego do 2040 r., a także potencjalny przegląd długoterminowych strategii krajowych. Projekt osiągnie swoje cele poprzez (1) monitorowanie i ocenę dokumentów i procesów politycznych; (2) wspieranie i dialog z decydentami; (3) budowanie zdolności wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych interesariuszy; oraz (4) podnoszenie świadomości na rzecz klimatu w społeczeństwie.

Międzynarodowa strona internetowa: Together for 1.5°C | Accelerate Climat Action in Europe (caneurope.org)

Produkty i wydarzenia projektu:

Konferencja „Polityka Klimatyczna Polski – nowe otwarcie” (12-13.09.2023)

Broszura „Obalamy mity Fit for 55

Apel o terminowe przygotowanie KPEiK w Europie

Interpelacja poselska w sprawie braku działań i niewykonywani prawa UE w zakresie energii i klimatu

Kampania NECP Awards (trwa)

Raport „Public participation in national climate and energy plans