Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w prasie i internecie projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
– publikacja w formie wywiadu
– publikacja popularnonaukowa
W sumie 16 artykułów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa (na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA– promocja- oferta”);

Ewentualnie przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– promocja- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 7 czerwca 2019 r., do godziny 15:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podane adresy).
Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.

Wyczerpujący zestaw dokumentów do przetargu został umieszczony w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1188058