ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/KLIMAPOLKA z dnia 21.05.2019r. na usługi promocji projektu w prasie i internecie  w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w prasie i internecie projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– publikacja w formie wywiadu

– publikacja popularnonaukowa

W sumie 16 artykułów.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji 16 artykułów w formie wywiadów i/lub artykułów popularnonaukowych w okresie związanym ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji artykułów lub wywiadów na poniższe tematy dotyczące województwa zachodniopomorskiego:

 1. Wykorzystanie OZE w województwie
 2. Współpraca samorządów w zakresie inwestycji w energetykę odnawialną
 3. Poszanowanie energii i energetyka odnawialna w agroturystyce regionu
 4. Dom pasywny zamiast tradycyjnego
 5. Wprowadzenie technologii niskoemisyjnych w przedsiębiorstwie
 6. Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla biznesu
 7. Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla samorządów
 8. Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla indywidualnych odbiorców
 9. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w samorządach – co najmniej 2 artykuły lub wywiady.
 10. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – co najmniej 2 artykuły lub wywiady.
 11. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych – co najmniej 2 artykuły lub wywiady.
 12. Dwa tematy do zaproponowania przez Oferenta.

Składanie ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie pdf. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

ul. Nabielaka 15 lok. 1

00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA– promocja- oferta”) ;

Ewentualnie przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– promocja- oferta”, na adres: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 30 maja 2019 r., do godziny 15:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres).

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.

Pełne dokumenty przetargowe dostępne są w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186084

lub poniżej: