Tytuł: TOWARDS CLIMATE-NEUTRAL EU: EFFICIENT ALLOCATION OF EU FUNDS

Opis: Przejście UE na neutralność klimatyczną, do której zobowiązuje nas Europejski Zielony Ład (EGD), będzie wymagało poważnej zmiany w finansowaniu publicznym i zachętach. Większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (NRRP) została już przyjęta (listopad 2021 r.), a umowy partnerstwa i programy operacyjne są przedmiotem dyskusji. Jednakże, jak to miało miejsce w przeszłości, dokumenty te same w sobie nie zawsze gwarantują najlepsze wykorzystanie środków UE na rzecz środowiska i klimatu. Celem projektu jest przyczynienie się do wspierania efektywnego wykorzystania środków UE w krajach członkowskich, podkreślenie najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków oraz szerokie rozpowszechnienie tych obserwacji zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym projekt przyczyni się do poprawy poziomu i jakości finansowania UE i polityki fiskalnej na rzecz działań UE w dziedzinie klimatu i realizacji EGD poprzez skoncentrowanie się na przełomowych działaniach na szczeblu krajowym. Jednocześnie zapewni cenny wkład w efektywne wykorzystanie funduszy UE w zakresie ochrony klimatu również na szczeblu UE.

Źródło finansowania: Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska

Więcej informacji na: https://www.ceeweb.org/eufunds/index.php

Działania związane z projektem:

  1. Cykl artykułów o wynikach planowania funduszy europejskich w Polsce

Potencjalne efekty funduszy europejskich 2021-2027 [LINK]

Debata on-line: Fundusze unijne na zieloną energię [LINK]

Fundusze europejskie na sprawiedliwą transformację [LINK]

Debata on-line: Ile zrównoważonego transportu z Funduszy Europejskich? [LINK][LINK]

Apel o zaprzestanie importu ropy naftowej do Europy [LINK][LINK][LINK]

Panorama funduszy europejskich 2021-2027 na ochronę środowiska w regionach [LINK]

Czyste środowisko za fundusze europejskie 2021-2027 [LINK]

Czy fundusze dla regionów wesprą zielona energię? [LINK]

Czy fundusze europejskie pozwolą zazielenić energię w naszych domach? [LINK]

Panorama regionalnych wydatków na transport z funduszy europejskich 2021-2027 [LINK]

Brniemy w ślepą uliczkę. Czy transport z funduszy europejskich 2021-2027 będzie ekologiczny? – fundusze krajowe [LINK]

Fundusze unijne muszą sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa! [LINK]

2. Debaty i webinary on-line na temat funduszy europejskich:

How green will the EU funding be in Central and Eastern Europe? Assessment of national Partnership Agreements and Operational Programmes in 8 countries of the CEE region (17.05.2022)

Allocating EU funds in CEE (30.05.2022)

Czy Polska będzie chronić klimat bez funduszy unijnych? (23.12.2022)

Efficient allocating of EU Funds in CEE (nagranie nie jest dostępne) (22.03.2023)

Co znaczy zrównoważony rozwój dla wnioskodawców o fundusze europejskie? (8.06.2023)

Nowy rząd, nowe rozdanie, nowe fundusze? (21.12.2023)

Czemu rozdajemy dotacje do samochodów? (28.12.2023)

3. Prace w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie na rzecz Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (FENIKS):

Prezentacja podczas grupy roboczej ds. DNSH (14.04.2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury – edukacja (maj 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FENX 1.5, 4.2 , 4.4, 5.6 (maj 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FENX 3.1, 4.1, 5.1 (kwiecień 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FENX 4.2 i kolejowe fazowane (marzec 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FENX 1.1, 2.4 (grudzień 2022)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FENX 1.5 (kwiecień 2023)

Przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju – jako członek podstawowy komitetu – wziął udział w większości dotychczasowych posiedzeń FENIKS (za wyjątkiem 2). Inne prace KM FENIKS można prześledzić w tym miejscu [LINK]

4. Prace w Komitecie Monitorującym Fundusz Europejski na rzecz Polski Wschodniej (FEPW):

Uwagi do kryteriów wyboru projektu w zakresie FEPW 3.1, 4.1 (luty 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów FEPW 2.2 (luty 2023)

Przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju – jako członek zastępca – wziął udział w większości dotychczasowych posiedzeń FEPW. Inne prace KM FEPW można prześledzić w tym miejscu [LINK]

5. Prace w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG):

Podczas pierwszych posiedzeń FENG zgłoszono uwagę do zapisów kryterium w zakresie zrównoważonego rozwoju, którą uwzględnia się obecnie we wszystkich kryteriach horyzontalnych programu. Nowy tytuł kryterium oraz sentencja wstępna brzmią np.:

Tytuł: Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadę „nie czyń poważnych szkód”.
Realizowane projekty muszą spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Doprowadzono do utworzenia grupy roboczej ds. horyzontalnych FENG 14.06.2023. Grupa miała jedno posiedzenie od momentu powstania.

Przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju – jako członek podstawowy komitetu – wziął udział w większości dotychczasowych posiedzeń FENG. Inne prace KM FENG można prześledzić w tym miejscu [LINK]

6. Prace w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM):

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FEM 4.1 Drogi powiatowe (październik 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FEM 4.1 Drogi wojewódzkie (październik 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FEM 4.1 Koleje – zakup taboru (październik 2023)

Uwagi do kryteriów wyboru projektów w zakresie FEM 2.1, 2.6 (czerwiec 2023)

Zgłaszano również uwagi w grupach roboczych do kryteriów dot. budowy dróg rowerowych, zakupu taboru transportu publicznego w ZIT i innych.

Przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju – jako członek podstawowy komitetu – wziął udział we wszystkich dotychczasowych posiedzeniach FEM. Inne prace KM FEM można prześledzić w tym miejscu: [LINK]

7. Budowa bazy danych dobrych przykładów projektów na rzecz klimatu finansowanych z funduszy europejskich:

Opracowano 30 opisów projektów. Wszystkie opisane projekty oraz całą bazę danych można zobaczyć pod linkiem [LINK]