Tytuł: TOWARDS CLIMATE-NEUTRAL EU: EFFICIENT ALLOCATION OF EU FUNDS

Opis: Przejście UE na neutralność klimatyczną, do której zobowiązuje nas Europejski Zielony Ład (EGD), będzie wymagało poważnej zmiany w finansowaniu publicznym i zachętach. Większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (NRRP) została już przyjęta (listopad 2021 r.), a umowy partnerstwa i programy operacyjne są przedmiotem dyskusji. Jednakże, jak to miało miejsce w przeszłości, dokumenty te same w sobie nie zawsze gwarantują najlepsze wykorzystanie środków UE na rzecz środowiska i klimatu. Celem projektu jest przyczynienie się do wspierania efektywnego wykorzystania środków UE w krajach członkowskich, podkreślenie najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków oraz szerokie rozpowszechnienie tych obserwacji zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym projekt przyczyni się do poprawy poziomu i jakości finansowania UE i polityki fiskalnej na rzecz działań UE w dziedzinie klimatu i realizacji EGD poprzez skoncentrowanie się na przełomowych działaniach na szczeblu krajowym. Jednocześnie zapewni cenny wkład w efektywne wykorzystanie funduszy UE w zakresie ochrony klimatu również na szczeblu UE.

Źródło finansowania: Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska

Więcej informacji na: https://www.ceeweb.org/eufunds/index.php