Czymże by był Instytutu na rzecz Ekorozwoju bez Joli Kamienieckiej? To jej blisko 25-letnie zaangażowanie w powstanie, raczkowanie, a potem dorastanie doprowadziło do tego, że Instytut stał się uznanym think-tankiem środowiskowym w Europie. Jola to osobowość, która swoją postawą, pobudzaniem do działania, krytycznym spojrzeniem na wszystko co dotyczyło funkcjonowania i działalności Instytutu, budowała jego tożsamość.

Ogrom pracy, czasu i pasji jaką w to wkładała jest nie do ocenienia. Spotkania, konferencje, warsztaty, wykłady, publikacje, uczestniczenie w ciałach doradczych, współpraca z politykami, administracją, nauką i organizacjami pozarządowym, tam wszędzie Jola była widoczna i niosła dorobek Instytutu (patrz poniżej). Jej osobisty wkład można obserwować, poczynając od Strategii przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, przez nieskończenie wiele działań dotyczących ekoturystyki, Program działań na rzecz ochrony środowiska w miastach Radom i Ełk, przygotowanie definicji zrównoważonego rozwoju dla Sejmu R.P., opinie oraz oceny wielu strategicznych dokumentów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, podręcznik dla organizacji pozarządowych jak współdziałać z gminą na rzecz ekorozwoju, uczestniczenie w przygotowaniach Polski do wejścia do UE ze strony organizacji pozarządowych, wiele aktywności na rzecz edukacji służącej zrównoważonemu rozwoju aż po szereg działań związanych z turystyką na obszarach Natura 2000.

W szczególności wyróżnić należy jej dorobek w zakresie ekoturystyki. Będąc jej prekursorką i inicjatorką stała się niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie w Polsce i za granicą. Wiele czasu poświęcała zagadnieniom edukacji ekologicznej nie tylko pisząc, ale także wykładając na wielu uczelniach. Przez wiele lat była aktywnym przedstawicielem Instytut w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Pamięć o Joli pozostanie na zawsze w nas i w osobach, które się z nią spotkały, które żarliwie zachęcała do działania na rzecz ekoturystyki. Pozostanie również wśród młodych ludzi, którym pokazywała, czym jest zrównoważony rozwój. Wszyscy będziemy pamiętać Jolę jako osobę pełną pasji i osobistego wdzięku, poświęcającą swoje najlepsze lata dla lepszego świata, który chcemy tworzyć dla nas i naszych potomnych.

Pamiętający,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Dorobek Joli Kamienieckiej w ramach Instytutu na rzecz Ekorozwoju w okresie 1991-2015

A. Tematy (kursywą te, w których pełniła rolę lidera)

1. Strategia przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” – rozpoczęto przed powstaniem InE
2. Zielone Płuca Europy – Zarys koncepcji
3. Seminarium nt. strategicznych problemów rozwoju turystyki proekologicznej w Polsce
4. Wprowadzenie ekorozwoju na szczeblu lokalnym poprzez ekoturystyką we współpracy z Broads Authority (W. Bryt.)
5. Ekoturystyka zielonym rynkiem pracy

6. Pogram działań na rzecz ochrony środowiska w miastach Radom i Ełk (program pilotażowy) we współpracy z Instytutem na rzecz Społeczności Lokalnej i urzędami miast Ełk i Radom
7. Warsztaty szkoleniowe dla organizacji ekologicznych
8. Ekologizacja turystyki
9. Seminarium „Jak realizować ekorozwój Ełku?”
10. Definicja zrównoważonego rozwoju dla Sejm R.P.
11. Opinie strategicznych dokumentów: Strategia dla Polski, Strategia rozwoju społecznego i gospodarczego do 2010, Strategia Gospodarki Wodnej oraz Narodowa Strategia Integracji
12. Ekopolityka w turystyce
13. Podręcznik dla organizacji pozarządowych jak współdziałać z gminą na rzecz ekorozwoju

14. Poszerzenie wiedzy społeczeństwa i świadomości organizacji pozarządowych o Unii Europejskiej w aspekcie ochrony środowiska
15. Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
16. Konferencja „Polityka regionalna w Polsce i fundusze przed- akcesyjne Unii Europejskiej (ISPA i SAPARD)”
17. Konferencja „100 pytań do rządu i negocjatorów, dotyczących problemów ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej”
18. Przygotowanie z udziałem ok. 30 przedstawicieli organizacji ekologicznych opinii w sprawie „Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE”
19. Konferencji na temat 6 Programu Ochrony Środowiska UE oraz integracji polityk sektorowych z ekologiczną w UE;
20. Opiniowanie i oceny dokumentów lub projektów dokumentów rządowych takich jak: polityka energetyczna i strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii; działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu; polityka transportowa; projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu wsparcia rozwoju regionalnego na lata 2001 i 2002; zmiany w ustawie o ochronie przyrody; ustawa o dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko.
21. Ekoinnowacyjność strategicznych dokumentów rządowych
22. Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji”
23. „Głos z Polski”, którego celem jest wywołanie reakcji społecznej na podjęta w czerwcu 2001 roku podczas Szczytu w Goeteborgu przez Rada Ministrów UE Strategię Zrównoważonego Rozwoju UE.
24. Program ekologizacji turystyki w Polsce

25. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutem Spraw Publicznych i Departamentem Programowania Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki.
26. Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006” (Ocena PROW)
27. Wskazanie czynników różnicujących obszar Zielonych Płuc Polski od innych regionów kraju w świetle obowiązujących dokumentów krajowych i regionalnych
28. Rural Development Plan Overview Report Case of Poland
29. Uwarunkowania prawne ekologizacji turystyki w Polsce
30. Portal „Natura 2000 a turystyka” www.natura2000.org.pl

31. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu “Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013”
32. Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 (NSRR)
33. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w Mołdawii.
34. Monitorowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju
35. WSPIERAM-UCZESTNICZĘ-DZIAŁAM. Współpraca jako skuteczne narzędzie społecznego nadzoru nad realizacją zasady zrównoważonego rozwoju w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej we współpracy z Zieloną Siecią (lider)
36. Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – Sposoby podejścia i strategie wdrażania we współpracy z Wuppertal Institute (Niemcy)
37. Zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013”
38. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska (lider)
39. Prognozy oddziaływania na środowisko projektów Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
40. Partnerstwo dla efektywności ekologicznej we współpracy z European Environmental Bureau
41. Przyroda Polski skarbem Europy – zarządzanie projektem
42. E-szkolenia – w oparciu o istniejące już na portalu treści stworzono zestaw 6 e-szkoleń, a mianowicie: Podstawy ochrony przyrody w Polsce – przewodnik, Natura 2000, Organizacja turystyki lokalnej, Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie, Przyjazna administracja i Od propozycji do praktyki – podstawy prawne określania gospodarki na obszarze należącym do sieci Natura 2000
43. Podręcznik dla nauczycieli o tym jak uczyć o Naturze 2000 w ramach projektu Przyroda Polski skarbem Europy
44. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Przyroda Polski skarbem Europy – trzy edycje
45. Natura 2000 a turystyka – konferencja

46. Eko-Herkules – szeroki program edukacyjny
47. Fundusze przyjazne klimatowi
48. Zaprzyjaźnij się z Naturą 2000
49. Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju
50. Siedem strategii tematycznych UE
51. Klimat a turystyka
52. Wzmocnienie dziennikarzy lokalnych w kwestii zmian klimatycznych
53. Innowacyjność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi (debata nt. terenów otwartych)
54. Propozycja programu edukacyjnego wraz z obudową metodyczną „NATURA 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy”
55. Publikacja: „Natura 2000 – ABC dla turystyki”
56. Szkolenia regionalne pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”
57. Konferencja końcowa jako część projektu Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju w ramach Eko-Herkulesa szerokiego programu edukacyjnego.
58. Katalog obszarów Natura 2000
59. Cykl szkoleń regionalnych dla przedstawicieli sektora turystycznego, regionalnych organizacji ekologicznych i władz samorządowych

60. Szerokie wody Natury 2000
61. Przygotowanie i wydanie 10 ulotek nt. różnych rodzajów energetyki (słoneczna, wodna, wiatrowa, jądrowa, konwencjonalna, geotermia, pompa ciepła, biogaz, biopaliwa, efektywność energetyczna) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Energetyki Odnawialnej
62. 11 broszur dotyczących różnych aspektów energetyki przyjaznej środowisku (mała biogazownia rolnicza, dom pasywny, energetyka rozproszona, energia w gospodarstwie rolnym, energia w obiekcie turystycznym, energooszczędny dom i mieszkanie, inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii, samochód elektryczny, urządzenia konsumujące energię, zielona energia i zrównoważone miasto – zrównoważona energia.) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Energetyki Odnawialnej
63. Platforma edukacyjna w ramach projektu szerokie wody Natury 2000
64. Raport „Zmiany w tworzeniu sieci Natura 2000 w latach 2011-2012”
65. Katalog obszarów Natura 2000
66. Badania socjologiczne w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000″
67. Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat – warsztaty regionalne oraz konferencja podsumowującą realizację projektu warsztatów regionalnych oraz konferencję podsumowującą realizację projektu.
68. Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)
69. Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – sześć szkoleń regionalnych
70. Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie uwarunkowań stworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim

B. Publikacje (autorka albo współautorka albo redakcja)

1. Zielone Płuca Europy – zarys koncepcji
2. Problemy rozwoju turystyki proekologicznej w Polsce. Raport 2/94
3. (EKO)Turystyka zielonym rynkiem pracy
4. Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach możliwych i potrzebnych
5. Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce. Materiały z seminarium 8.12.199
6. Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich.
7. Zielone miejsca pracy na wsi
8. Ekoinowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny
9. „Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju? – zawsze aktualny poradnik dla organizacji pozarządowych” – wersja elektroniczna
10. Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji
11. Organizacje pozarządowe o strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Głos z Polski.
12. Polish Non-governmental Organisations’ Response to the European Union. Strategy for Sustainable Development.
13. Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006.
14. Przyjazne środowisku miejsca pracy – turystyka.
15. Strategii rozwoju turystyki na lata 2007 – 2013. Ekspertyza.
16. Nasza wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013. Wspólnie z Polską Zieloną Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF Polska.
17. Zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013”
18. Podręcznik dla nauczycieli o tym jak uczyć o Naturze 2000
19. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska.
20. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Krajowego Strategicznego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
21. E-szkolenia: Podstawy ochrony przyrody w Polsce – przewodnik, Natura 2000, Organizacja turystyki lokalnej, Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie, Przyjazna administracja i Od propozycji do praktyki – podstawy prawne określania gospodarki na obszarze należącym do sieci Natura 2000 – w ramach projektu Przyroda Polski skarbem Europy
22. Informator o Siedmiu Strategiach Tematycznych do Szóstego Programu Działania w zakresie Ochrony Środowiska (6EAP) UE.
23. Klimat a turystyka.
24. Natura 2000 – ABC dla turystyki
25. Młodzież a Natura 2000
26. Różnorodność biologiczna a turystyka.