ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 na promocję debat on-line w roku 2023 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów m.in. SPARK, oraz LIFE_Together_for_1,5, finansowanych przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, a także przez Komisję Europejską z instrumentu finansowego DEAR za pośrednictwem CAN-Europe (regranting) w projekcie ClimACT; a także w ramach innych projektów które będą miały miejsce w roku 2023 i będą prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut  na rzecz Ekorozwoju. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie minimum 6 debat on-line (średnio co dwa miesiące) w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest promocja realizowanych debat on-line w ramach działalności projektowej i statutowej Instytutu w roku 2023.

Szeroka grupa docelowa powyższych debat:

Politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy, studenci, biznes energetyczny, biznes transportowy, organizacje pozarządowe.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

 1. Zweryfikowania grupy docelowej dla każdej debaty on-line i ustalenia najlepszych medialnych kanałów dotarcia do niej we współpracy z Zamawiającym.
 2. Promocji każdej debaty on-line na wskazany temat przed jej datą emisji oraz po jej zakończeniu co najmniej poprzez następujące kanały medialne:
  • media społecznościowe, w tym z wykorzystaniem kanałów FB ChrońmyKlimat.pl oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także kanału LinkedIn Fundacji InE, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania grafik i tekstów do postów oraz realizacji usług promocji;
  • media internetowe, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania zaproszeń i innych tekstów promocyjnych lub relacjonujących wyniki debaty.
  • inne media oraz formy promocji zaproponowane przez Wykonawcę.
 3. Określenia obligatoryjnych elementów treści wzoru zaproszenia, artykułu, maila czy grafiki z Zamawiającym przed jego publikacją.
 4. Realizacji promocji zgodnie z ramowym harmonogramem przedstawionym poniżej:
  • minimum 14 dni przed – publikacja i wysyłka pierwszej informacji promocyjnej webinar (tytuł, termin, miejsce, paneliści, partnerzy, patroni medialni).
  • od 14 do 2 dni przed – publikacja co najmniej 1 artykułu około tematycznego wraz z zaproszeniem do udziału w webinarze.
  • do 5 dni po webinarze – publikacja artykułu z podsumowaniem webinaru i linkami do pliku z jego zapisem do oglądania po wydarzeniu.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 31.01.2023 do godz. 12:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny usług promocji w mediach społecznościowych oraz mediach internetowych dla promocji jednej debaty on-line. Oraz przesłanie portfolio z realizowanych wcześniej usług

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail: k.wieladek@ine-isd.org.pl

Pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej: