ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5a/2019/KLIMAPOLKA z dnia 18.07.2019r.na obsługę stoisk podczas festynów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Co zamawiamy?

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi stoisk o tematyce ekologicznej (energetyka odnawialna, efektywność energetyczna) podczas festynów o podobnej tematyce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stoiska będą realizowane prawdopodobnie podczas następujących wydarzeń plenerowych:
24.08.2019 – Chojna, Chojeńskie lato kulturalne
7.09.2019 – Radowo Małe, dożynki powiatowe
14.09.2019 – Bobolice, dożynki powiatowe
21.09.2019 – Barwice, dożynki powiatowe

Obowiązki wykonawcy

 1. Przygotowanie części programu merytorycznego dla potrzeb obsługi stoiska.
 2. Zapewnienie minimum 2 osób do obsługi stoiska podczas wydarzenia w ciągu co najmniej 1 dnia trwania wydarzenia.
 3. Obsługa techniczna i merytoryczna stoiska przed, w trakcie i po zakończeniu festynu. W obsługę techniczną wchodzi odbiór materiałów przesłanych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji programu ze wskazanego przez Zamawiającego adresu w miejscowości realizacji wydarzenia oraz jego nadanie pod wskazany adres po zakończeniu wydarzenia.
 4. Realizacja programu merytorycznego przygotowanego przez zamawiającego, na który składają się:
 5. Wystawa plenerowa dotycząca korzyści z polityki klimatycznej.
 6. Informacja o warsztatach dotyczących polityki klimatycznej.
 7. Dystrybucja poradnika „Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii?”

Wykonawca nie odpowiada za zapewnienie podstawowego sprzętu stoiskowego, tj. namiot, stoliki, stoły, jednak Zamawiający nie zapewnia sprzętu ponad ofertę podstawową danej imprezy.

Jak złożyć ofertę?

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym etc.)

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego być sporządzona na załączonym wzorze. Warunek ten nie dotyczy opisu koncepcji programu merytorycznego, który może być sporządzony bez wzoru.

3. Do ofert należy załączyć:

 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
 • Informacje na temat doświadczenia w realizacji podobnych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. wykonali należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, podając nazwę i zakres usługi oraz termin jej realizacji, nazwę podmiotu/ów, na rzecz których została zrealizowana usługa lub nazwę projektu/działania, w ramach którego została zrealizowana usługa.
 • Opis koncepcji programu merytorycznego na potrzeby obsługi stoiska w danym dniu i miejscu.

4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane i trwale spięte.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie załączników do wiadomości elektronicznej w formatach. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adresy:

ine@ine-isd.org.pl oraz w.szymalski@ine-isd.org.pl

(w temacie wiadomości prosimy wpisać „KLIMAPOLKA– obsługa stoisk- oferta”)

Ofertę należy złożyć do dnia 25 lipca 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres poczty e-mail)

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego najpóźniej dniu 25 lipca 2019 r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami: Wojciech Szymalski – tel. 608521993, +48 22 851 04 02, e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Więcej informacji

Więcej informacji o przetargu znajduje się w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196053