W związku z realizacją projektu pn. #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896,                           

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok 1, 00-743 Warszawa, NIP 522-100-62-68 poszukuje dostawcy usługi wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 szt. roll-up.

Projekt graficzny zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zamówienia, nie później niż do dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Miejsce i termin składania ofert:

1.       Oferty należy składać emailem na adres ine@ine-isd.org.pl z dopiskiem #KLIMASENIORE. Ofertę należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godziny 15:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres).

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 2.

3.       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca powyższe parametry, zawierająca najniższą cenę.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje.