na usługę wykonania badania świadomości marki Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz portalu ChrońmyKlimat.pl, na którego podstawie zostanie przygotowany raport z badań w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania świadomości marki Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz portalu ChrońmyKlimat.pl, na którego podstawie zostanie przygotowany raport z badań.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

  • Przeprowadzenia badania rozpoznawalności Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju wśród innych organizacji zajmujących się ochroną środowiska.
  • Przeprowadzenia badania rozpoznawalności portalu ChrońmyKlimat.pl wśród innych mediów zajmujących się ochroną środowiska.
  • Przeprowadzenia badania rozpoznawalności działań prowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.
  • Przeprowadzenia badania spójności i rozpoznawalności identyfikacji wizualnej działań prowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.
  • Przeprowadzenie badania zapotrzebowania na interesujące odbiorców tematy, które powinna podjąć Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach prowadzonych projektów, a także zapotrzebowania na tematykę poruszaną na łamach portalu ChrońmyKlimat.pl.
  • Przeprowadzenia badania dotyczącego funkcjonalności portalu ChrońmyKlimat.pl w tym wdrożonych narzędzi fundraisingowych wśród aktywnych odbiorców portalu.
  • Opracowanie raportu z badań.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Całość zamówienia powinna zostać wykonana do dnia 16 maja 2022 roku.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia obejmującego obszar 3 sektora. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

1. Należy załączyć portfolio z wykonywanych 3 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia obejmującego obszar 3 sektora

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenie będące  częścią Formularza ofertowego, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym etc.)

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego być sporządzona na załączonym wzorze.

3. Do ofert należy załączyć:

  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Portfolio potwierdzające współpracę z minimum 3 organizacjami pozarządowymi w okresie 2 lat poprzedzających złożenie oferty, poświadczone referencjami.

4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie skanu oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty należy składać emailem na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl do dnia 10 marca 2022 do godz. 15:00. W tytule maila należy podać akronim #klimaSENIORE.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Konrad Wielądek, +48 507 126 917, k.wieladek@ine-isd.org.pl

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO