na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne,  druk broszury informacyjnej dla seniorów, oraz dostawa w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac jest redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk i dostawa broszury informacyjnej dla seniorów przygotowanej w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk broszury informacyjnej dla seniorów, druk listu przewodniego dostarczonego przez zamawiającego.

Specyfikacja:

a) broszury dla seniorów

– nakład: 1000 egz.

– format A4 (210×297 mm)

– liczba stron: 20 + okładka

– środki: papier powlekany matowy 150g certyfikowany, druk pełnokolorowy (4+4)

– okładka: karton 250g, druk pełnokolorowy (4+4) + zabezpieczenie folia mat (1+0)

– oprawa: szyta.

b) opracowanie graficzne i redakcyjne

– adiustacja językowa dostarczonych tekstów

– opracowanie wspólnej koncepcji graficznej

– skład broszury z uwzględnieniem oprawy graficznej.

c) dostawa na 3 wskazane przez Zamawiającego adresy

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa redakcji językowej, przygotowania graficznego – do 22 października 2021

Usługa druku – do dnia 29 października 2021 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym etc.)

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego być sporządzona na załączonym wzorze.

3. Do ofert należy załączyć:

  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Próbkę (min. 1500 znaków) zredagowanego tekstu dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 4) wraz z oprawą graficzną w formie gotowego wydawnictwa.
  • Koncepcję graficzną broszury informacyjnej nawiązującą graficznie do logo projektu #klimaSENIORE (tekst oraz proponowana grafika). W koncepcji musi być także eksponowane logo projektu #klimaSENIORE, logo Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, logo Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, logo Funduszy Norweskich_Active citizens, oraz sekcja z informacją o finansowaniu zawierająca tekst: „Materiał przygotowany w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”
  • Zdjęcia dwóch zrealizowanych materiałów w formie broszury pokazujące ich jakość techniczną. Zdjęcia muszą przedstawiać co najmniej: przód i tył wydawnictwa, co najmniej jedną stronę środkową (jeśli występuje). Przedstawiona broszura musi zawierać obrazki i być kolorowa oraz wykonana na papierze ekologicznym certyfikowanym.

4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie skanu oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Konrad Wielądek, +48 507 126 917, k.wieladek@ine-isd.org.pl

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty należy składać emailem na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl do dnia 13 października 2021 do godz. 12:00. W tytule maila należy podać klimaSENIORE_PUBLIKACJE_OFERTA_2021.

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2021 r. po godzinie 12:15.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Na ocenę oferty składają się:

– w 20% ocena doświadczenia graficznego i technicznego (na podstawie dostarczonych zdjęć

zrealizowanych wydawnictw), maksymalnie 10 punktów

– w 40% koncepcja graficzna broszury, maksymalnie 30 punktów.

– w 40% cena. Maksymalnie 40 punktów. Punkty przyznawane są za miejsce w rankingu oferentów polegającym na uszeregowaniu cen od najmniejszej do największej. Różnice w punktacji będą wynikały z różnic w cenach oferentów. Minimalna różnica w punktacji pomiędzy oferentami w tym kryterium będzie wynosiła 1 pkt.

Zastrzegamy, że wybór oferty nie jest równoznaczny z całkowitą akceptacją koncepcji graficznej broszury przedstawionej przez Oferenta i możemy domagać się jej zmiany.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Próbka tekstu broszury do opracowania

Logotypy do pobrania: