na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję 5 broszur w ramach projektu LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem prac jest redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucja pięciu broszur w ramach projektu LIFE_UNIFY. W ramach przedmiotu umowy obowiązkiem wykonawcy jest redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk pięciu publikacji, druk listu przewodniego dostarczonego przez zamawiającego, dystrybucja publikacji wraz z załączonym listem przewodnim zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego listą adresatów – szczegóły w zapytaniu ofertowym.

  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym etc.)

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego być sporządzona na załączonym wzorze.

3.  Do ofert należy załączyć:

  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Próbkę (min. 1500 znaków) zredagowanego tekstu w formie gotowego wydawnictwa.
  • Koncepcję graficzną serii trzech broszur nawiązującą graficznie do logo projektu LIFE-UNIFY  oraz kolorystyki strony internetowej unify.caneurope.org. W koncepcji musi być także eksponowane logo projektu LIFE UNIFY, logo Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, logo Komisji Europejskiej LIFE, logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sekcja z informacją o finansowaniu zawierająca tekst: „Materiał przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie musi odzwierciedlać oficjalnego stanowiska instytucji współfinansujących” .
  • Zdjęcia dwóch zrealizowanych materiałów w formie broszury pokazujące ich jakość techniczną. Zdjęcia muszą przedstawiać co najmniej: przód i tył wydawnictwa, co najmniej jedną stronę środkową (jeśli występuje). Przedstawiona broszura musi zawierać obrazki i być kolorowa oraz wykonana na papierze ekologicznym certyfikowanym.

4. Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie skanu oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały kolejno ponumerowane.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty należy składać emailem na adres: ine@ine-isd.org.pl do dnia 27 stycznia 2022 do godz. 15:00. W tytule maila należy podać LIFE_UNIFY_PUBLIKACJE_OFERTA_2022.

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2022 r. o godzinie 15:15. Przewidywane jest rozstrzygnięcie w terminie do 7 dni od otwarcia ofert.

Pliki dotyczące zapytania ofertowego: