W związku z realizacją projektu pn. #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896                              

na:

Zakup i dostawę 2 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia polega na zakupie i dostawie 2 laptopów wraz z oprogramowaniem.

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa załączniki nr 1 do formularza ofertowego. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach.

3. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):- 30213100-6 – Komputer przenośny;

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu dostawy na okres określony przez producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesięcy typu Next business Day. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru dostawy bez uwag.

6. Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.

7. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Wykonawca zapewni rozładunek dostarczonych urządzeń ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku.

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do  31 marca 2021 roku

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres ine@ine-isd.org.pl, z dopiskiem LAPTOPY INE do dnia 22 marca  2021 roku do godz. 15:00.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki: