Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk 2 PRZEWODNIKÓW Z MAPAMI W RAMACH oraz dystrybucję w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac jest redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucja 2 wydawnictw/przewodników z mapami w ramach projektu projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Redakcja językowa, opracowanie graficzne, druk 2 przewodników z mapami, druk listu przewodniego dostarczonego przez zamawiającego, dystrybucja publikacji wraz z załączonym listem przewodnim zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego listą adresatów.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Oferty należy składać emailem na adres: h.kryszynska @ine-isd.org.pl do dnia 07 sierpnia 2020 do godz. 15:00. W tytule maila należy podać AGROTURYSTYKA_PRZEWODNIK_OFERTA.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 15 SIERPNIA 2020r.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.