ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021 na promocję debat on-line w miesiącach luty-czerwiec 2022 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 5 debat on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest promocja debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu na podane poniżej ogólnie tematy:

 • Ochrona klimatu w biznesie
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez mechanizm podziału zobowiązań (ESR)
 • Przeznaczanie Funduszy UE na cele ochrony klimatu
 • Pakiet Fitfor55% i jego potencjalne skutki dla Polski i Europy
 • Samorządy a polityka klimatyczna

Szeroka grupa docelowa powyższych debat:

Politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy, studenci, biznes energetyczny, biznes transportowy, organizacje pozarządowe.

Przewiduje się emisję debat na żywo on-line w następujących ramowych terminach:

 • 14-25 lutego 2022 lub
 • 7-18 marca 2022 lub
 • 30 marca-13 kwietnia 2022 lub
 • 20-29 kwietnia 2022 lub
 • 9-20 maja 2022 lub
 • 30 maja-10 czerwca 2022 lub
 • 20-30 czerwca 2022 lub

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Zweryfikowania grupy docelowej dla każdej debaty on-line i ustalenia najlepszych medialnych kanałów dotarcia do niej we współpracy z Zamawiającym.  

2. Promocji każdej debaty on-line na wskazany temat przed jej datą emisji oraz po jej zakończeniu co najmniej poprzez następujące kanały medialne:

– media społecznościowe, w tym z wykorzystaniem kanałów FB ChrońmyKlimat.pl oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także kanału LinkedIn Fundacji InE, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania grafik i tekstów do postów oraz realizacji usług promocji;

– media internetowe, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania zaproszeń i innych tekstów promocyjnych lub relacjonujących wyniki debaty (co najmniej 4 teksty dla 1 debaty), z których 3 będą przedmiotem płatnej publikacji na stronach internetowych mediów internetowych skierowanych do odbiorcy ogólnopolskiego.

– inne media oraz formy promocji zaproponowane przez Wykonawcę.

3.  Określenia obligatoryjnych elementów treści wzoru zaproszenia, artykułu, maila czy grafiki z Zamawiającym przed jego publikacją.

4. Realizacji promocji zgodnie z ramowym harmonogramem przedstawionym poniżej:

– od 28 do 15 dnia przed debatę – publikacja 1 artykułu około tematycznego przed planowanym wydarzeniem.

– minimum 14 dni przed – publikacja i wysyłka pierwszej informacji promocyjnej webinar (tytuł, termin, miejsce, paneliści, partnerzy, patroni medialni).

– od 14 do 2 dni przed – publikacja co najmniej 1 artykułu około tematycznego wraz z zaproszeniem do udziału w webinarze.

– 1 dzień przed – publikacja przypomnienia o webinarze wraz z linkami do transmijsji.

– do 5 dni po webinarze – publikacja artykułu z podsumowaniem webinaru i linkami do pliku z jego zapisem do oglądania po wydarzeniu.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 20.12.21 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny usług promocji w mediach społecznościowych oraz mediach internetowych dla promocji jednej debaty on-line.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 507 126 917

Pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej: