na odwzorowanie graficzne i przygotowanie do publikacji polskiej wersji językowej podręcznika online dotyczącego gospodarki i wykorzystania wody w miastach o obiegu zamkniętym, na podstawie pierwowzoru w języku angielskim, oraz opracowanie graficzne i przygotowanie do druku jego streszczenia w siedmiu wersjach językowych na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach)finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest na odwzorowanie graficzne i przygotowanie do publikacji polskiej wersji językowej podręcznika online dotyczącego gospodarki i wykorzystania wody w miastach o obiegu zamkniętym, na podstawie pierwowzoru w języku angielskim, oraz opracowanie graficzne i przygotowanie do druku jego streszczenia w siedmiu wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, węgierski, włoski, słoweński i chorwacki) na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym“ finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Koncepcja graficzna streszczenia uwzględnia opracowanie 5 infografik.

Termin realizacji zamówienia

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie w terminie najpóźniej niż 25 marca 2022 przesłać pierwszą wersję opracowanego graficznie streszczenia podręcznika w języku polskim lub angielskim. Ostateczna odwzorowanego w polskiej wersji językowej podręcznika powinna zostać przedstawiona do 31 maja 2022roku .

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania i zawierać:

a. informacje o firmie (pełna nazwa, siedziba, numer telefonu, adres e-mail, NIP) lub osobie fizycznej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP)

b. łączną cenę netto i brutto za realizację zamówienia,

2. Oferta powinna zawierać:

a. projekt infografiki zgodnej z opisem z Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, przesłana w formacie JPG lub PDF

d. portfolio (od 3 do 6 projektów),

e. informacje na temat doświadczenia w realizacji projektów graficznych (do 1000 znaków).

3. Do oferty należy załączyć: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz oświadczenia o . Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

4. Wypełnione i podpisane dokumenty: Formularz Oferty i Oświadczenia należy przesłać w formie skanu (w formacie JPG lub PDF) z zapewnieniem możliwości odczytania zawartych informacji.

Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 14 marca 2022 r., do godz.10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W tytule e-maila musi pojawić się akronim „CWC“.

Załączniki do zapytania ofertowego