na realizację tłumaczenia z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” oraz jego streszczenia w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia tłumaczenie z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” oraz jego streszczenia. Publikacja „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” jest dostępna on-line na stronie https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html. Treść streszcenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę ramową na realizację usługi tłumaczeniowej do dnia 31.05.2022 roku.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania i zawierać

a.   Informacje o firmie (pełna nazwa, siedziba, numer telefonu, adres e-mail, NIP) lub osobie fizycznej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP)

b.   Wycenę wykonania tłumaczeń.

  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu ppkt. 1) i 2).
  • Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.
  • Opis doświadczenia zawodowego – własny w przypadku osoby fizycznej składającej ofertę samodzielnie lub tłumacza/tłumaczy, któremu/którym Wykonawca powierzy wykonywanie zlecenia wraz ze wskazaniem odpowiedniego wykształcenia (np. tytuł magistra filologii angielskiej) oraz posiadającego minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych
  • Tylko w przypadku osób fizycznych: CV oraz podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju dla celów realizacji zamówienia.
  • Portfolio zrealizowanych projektów tłumaczeniowych, wskazujące, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, Oferent dokonał co najmniej 5 tłumaczeń specjalistycznych z języka angielskiego na język polski dokumentów o tematyce związanej z ochroną środowiska (należy wymienić nazwę organizacji/firmy, datę wykonania tłumaczenia oraz jego krótką charakterystykę). Wskazane jest załączenie referencji.
  • Tłumaczenie na język polski tekstu stanowiącego załącznik nr 3. Jakość tłumaczenia stanowi jedno kryterium oceny oferty.

W/w dokumenty należy przesłać w formie skanu (w formacie JPG lub PDF) z zapewnieniem możliwości odczytania zawartych informacji.

Miejsce, termin przesłania oferty

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.swierkula@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 30 marca 2022 do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „Oferta na tłumaczenie poradnika CWC“.

Osoba do kontaktu

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest Ewa Świerkula; e.swierkula@ine-isd.org.pl; +48 511003827, w godz. 10:00 – 16:00.

Załączniki do zapytania ofertowego