na realizację tłumaczenia z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia tłumaczenie z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use”. Publikacja jest dostępna on-line na stronie https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

  1. Realizacji zlecenia na rzecz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju polegającym na tłumaczeniu z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use”.

2. Realizacji tłumaczenia całości publikacji w ciągu 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia podpisania umowy.

3. Publikacja zostanie przekazana przez Zamawiającego drogą elektroniczną jako dokument programu Word.

4. Właściwej redakcji tekstów polskich pod względem gramatycznym, składniowym, rzeczowym i ortograficznym. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek niezwłocznie po otrzymaniu uwag od Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi.

  1. Miejsce, termin przesłania oferty

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : e.swierkula@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 25 stycznia 2022 do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „Oferta na tłumaczenie poradnika CWC“.

Pliki dotyczące zapytania ofertowego: