na przebudowę portalu www.ChrońmyKIimat.pl prowadzonego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach działalności Instytutu. Przebudowa portalu jest finansowana z  projektu #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896, oraz LIFE_UNIFY – Bringing the EU together on climate action. Finansowanego przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, European Climate Foundation, Stiftung Mercator GmbH, mechanizm EUKI Republiki Federalnej Niemiec.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie strony internetowej (dalej jako Portal) wraz z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami, wykonaniem dokumentacji powdrożeniowej oraz przeprowadzenie szkolenia dla osób zajmujących się obsługą Portalu w organizacji.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

 1. Przygotowania warstwy graficznej portalu.
 2. Wdrożenia portalu na zaproponowany przez Wykonawcę CMS.
 3. Przeprowadzenia szkolenia dla zespołu redakcji portalu (ok 6 osób).
 4. Incydentalnej obsługi technicznej portalu w okresie świadczenia usług gwarancji roku.
 5. Wykonany serwis musi być technicznie zgodny z Zapytaniem Ofertowym a w

szczególności: zgodny z wytycznymi WCAG 2.1, będzie spełniał wytyczne RODO, będzie mieć poziom A w Gtmetrix, będzie całkowicie responsywny, będzie zgodny z PHP wersja 8 lub nowszą oraz MariaDB wersją 10.2 lub nowszą.

Cel

Portal o charakterze informacyjno–edukacyjnym dedykowany jest działaniom w ramach popularyzacji wiedzy szeroko pojętej ekologii i ochrony klimatu oraz pozostałych treści dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej niezbędnych do komunikowania i popularyzacji dla zainteresowanych podmiotów.

Odbiorcą treści Portalu będą: osoby zainteresowane szeroko rozumianą ekologią w tym ochroną klimatu, beneficjenci, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy z terenu Wielkopolski zainteresowani tematyką. Portal winien uwzględniać potrzeby osób w przedziale wiekowym min. 16+ lat.

Realizacja Portalu ma za zadanie m. in. promocję wiedzy, dostarczanie informacji z zakresu gospodarki, realizowanych działaniach, upowszechnienie publikacji powstałych w wyniku realizacji projektu oraz budowę wizerunku marki ChronmyKlimat.pl oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Portal winien spełniać szereg cech, które sprawią, że będzie atrakcyjny pod względem wizerunkowym. Wymagania dotyczące wyglądu stron Portalu: przejrzystość, czytelność, wygląd nowoczesny, adekwatny do tematyki Portalu. Portal ma być podporządkowany dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia łatwości poruszania się po stronach Portalu oraz łatwość ich aktualizacji i rozbudowy poprzez CMS (WordPress, lub inny zasugerowany przez Wykonawcę).

Organizacja

Nazwa domeny, pod którą działać będzie portal to: www.chronmyklimat.pl (udostępnioną przez Zamawiającego). Hosting zapewnia Zamawiający.

Harmonogram

Przedmiot zamówienia jako całość zrealizowany zostanie według harmonogramu uwzględniającego przekazanie wersji testowej i wersji końcowej w podanych poniżej terminach.

Termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia liczony będzie od dnia zawarcia umowy z kontrahentem zgodnie z poniższym:

 • Etap I – Zaprojektowanie Portalu: Przekazanie projektów graficznych i funkcjonalnych w terminie 7 dni roboczych od dnia spotkania organizacyjnego;
 • Etap II – Budowa i wdrożenie Portalu:
  • przekazanie wersji testowej Portalu wraz z testowym CMS na serwer Zamawiającego nie później niż 30 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektów: graficznych i technicznych;
  • przekazanie wersji końcowej Portalu nie później niż do 31 lipca 2021 roku.
 • Etap III – Dokumentacja powdrożeniowa oraz szkolenie:
  • Przekazanie dokumentacji powdrożeniowej, realizacja szkoleń oraz obsługi redakcyjnej nie później do 15 sierpnia 2021 roku.
 • Etap IV – Obsługa Techniczna Portalu w ramach świadczonej przez wykonawcę gwarancji

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 16.04 do godz. 15:00. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów: Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 2 i 3, portfolio w formacie PDF, oraz proponowany wygląd graficzny strony głównej portalu w formacie PDF.

Sposób oceny ofert:

Oferty, w ramach każdej części zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

NrNazwa kryteriumWaga
1Cena40%
2Gwarancja20%
3Portfolio30%
4Proponowana grafika10%

Wyłonienie wykonawców

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach, nie później niż do 21.04.2021 roku do godz. 15:00. Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju obejmującą usługę przebudowy portalu ChrońmyKlimat.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 507 126 917

Informacje o zapytaniu:

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty: