na realizację bieżących pisemnych tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich na temat różnych aspektów ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ochrony klimatu, w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów: „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” (LIFE_UNIFY– Bringing the EU together on climate action) finansowanego z Instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Budowanie potencjału dla współpracy międzysektorowej w celu wsparcia długoterminowego planowania w krajach Grupy Wyszehradzkiej 4+2”, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego na podstawie decyzji Bundestagu oraz CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Przedmiotem zamówienia są bieżące tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie o charakterze specjalistycznym, tj. w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ochrony klimatu. Fundacja może przeznaczyć na cele tłumaczeń do 31 stycznia 2022 roku 15000 zł brutto.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Realizacji zleceń na rzecz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju polegających na tłumaczeniu polsko-angielskim lub angielsko-polskim tekstów pisanych, w postaci artykułów, raportów, grafik, napisów w filmach i w innych formatach niezbędnych do realizacji z punktu widzenia Fundacji InE.

2. Realizacji zleceń w następujących terminach w zależności od objętości tekstu:

1) do 3600 znaków – 1 dzień roboczy

2) do 8800 znaków – do 2 dni roboczych

3) do 17600 znaków – do 5 dni roboczych

4) powyżej 17600 znaków – w terminie ustalonym każdorazowo z zamawiającym.

3. Właściwej redakcji tekstów polskich oraz angielskich pod względem gramatycznym, składniowym, rzeczowym i ortograficznym. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek niezwłocznie po otrzymaniu uwag od Zamawiającego.

4. Wystawiania faktur lub rachunków z adnotacjami dotyczącymi nazw i numerów projektów, na rzecz których zrealizowano tłumaczenia. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi.

Miejsce, termin przesłania oferty

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : w.szymalski@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 06 lipca 2021 do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „Oferta na tłumaczenie“.

Kryteria oceny i wybór najlepszej oferty

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. „Cena” – cena brutto tłumaczenia 1 strony tłumaczeniowej usługi waży 60% na ocenie oferty;

2. „Jakość tłumaczeń” waży 40% na ocenie oferty. 

Informacje o zapytaniu:

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty: